မူရင္း Toyoda အမွတ္တံဆိပ္မွတစ္ဆင့္ Toyota အတြက္အသုံးျပဳေနေသာအမည္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ယေန႔စားသံုးသူတို႔ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ အဖိုးထိုက္ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဘဲဥပုံသ႑ာန္အမွတ္သေကၤတ၏ေကာက္ေၾကာင္းအားရွာေဖြျခင္း။

 • Passion
  cars_emblem_passion_tcm322-216443

  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏အသြင္အျပင္သ႑ာန္မ်ားကို ႏွစ္သက္၍ ၀ယ္ယူၾကျခင္းသည္သာမက
  ခန္႔ျငားၿပီး ႐ိုး႐ွင္းေသာ Toyotaအမွတ္တံဆိပ္ကို ေနာက္ခံျပဳ၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္း အေတြးအေခၚစိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုလည္း သင္ယူႏိုင္ျခင္း၊

  Find out more

 • History
  cars_emblem_history_tcm322-216442

  ၁၉၃၆ခုႏွစ္ Toyodaအမွတ္တံဆိပ္ မွ ယခုလက္႐ွိအထိToyota’s အမွတ္တံဆိပ္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပ်က္လာျခင္းကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း။

  Find out more