စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍၊ Toyotaသည္ ပို၍ဥစၥာဓန ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယာဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔အေပၚ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ၿပီးအေထာက္အကူျပဳရန္လိုလားပါသည္။ Toyota ၏ ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ က်င္းပရန္ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ ၇၅ ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေနပါ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ေလးပံုသံုးပံုအတြင္း ကုမၸဏီ၏ တိုးတက္လာပံုကို ၾကည့္႐ႈေပးပါ။

75years_tcm322-245982

* Detailed information can be found by selecting the topics listed in the side menu.

1867 Sakichi Toyoda ေမြးဖြားျခင္း
1924 Sakichi Toyodaသည္ Toyoda Model G Automatic Loom ကို တီထြင္ခဲ့သည္။
1929 Automatic-loom၏ တီထြင္မႈအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ကို ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။
1930 Kiichiro Toyoda သည္ အစြမ္းထက္ေသာ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္စက္ အေသးစားေပၚတြင္ စတင္သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
1933 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနကို Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
1935 Toyoda ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။
1936 AA Sedan ယာဥ္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
1937 Toyota Motor Co., Ltd. ကို စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။
1938 Honsha Plant တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစတင္ခဲ့ပါသည္။
1950 ကုမၸဏီသည္ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ တြင္ Toyota Motor Sales Co., Ltd.ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
1951 အၾကံေပးျခင္းစနစ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
1955 Toyopet Crown ၊ Toyopet Master ႏွင့္ Crown Deluxe တို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
1957 Crown ယာဥ္၏ ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံကို U.S. သို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. ကိုလည္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
1959 Motomachi Plant တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။
1962 အလုပ္သမားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ပူးတြဲတရား၀င္ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ ထိုးခဲ့ပါသည္။
1965 Toyota သည္ Deming အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဆုကို အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
1966 Corolla ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးစပ္တူလုပ္ငန္းကို Hino Motors Ltd.ႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
1967 စီးပြားေရးစပ္တူလုပ္ငန္းကို Daihatsu Motor Co., Ltd. ႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
1974 Toyota Foundation ပရဟိတလုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
1975 အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသင့္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံု စီးပြားေရးကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
1982 Toyota Motor Co., Ltd. ႏွင့္ Toyota Motor Sales Co., Ltd. ႏွစ္ခုသည္ Toyota Motor Corporation အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။
1984 ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို General Motors (New United Motor Manufacturing, Inc.) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကို U.S.A. တြင္ စတင္ခဲ့ ပါသည္။
1988 Toyota Motor Manufacturing, USA, Inc. (လက္ရွိ TMMK) သည္ ထုတ္လုပ္မႈကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
1989 Lexus တံဆိပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို U.S.A တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
1992 Toyota Motor Manufacturing (United Kingdom) Ltd. သည္ ထုတ္လုပ္မႈကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။
1997 Prius ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ကမာၻ႔ပထမဦးဆံုး အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ ေသာ – ဓာတ္ဆီႏွစ္မ်ဳိးစပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ hybrid car အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
1999 တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားမ်ားျပားလာေသာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ယာဥ္ ေပါင္း သန္းတစ္ရာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
2000 Sichuan Toyota Motor Co., Ltd သည္ ထုတ္လုပ္မႈကို China တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
2001 Toyota Motor Manufacturing France S.A.S သည္ ထုတ္လုပ္မႈကို France တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
2002 Toyotaသည္ Formula One World Championship တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Tianjin Toyota Motor Co., Ltd သည္လည္း ထုတ္လုပ္မႈကို China တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
2004 Toyota Partner Robot စက္႐ုံကိုလည္း လူသိရွင္ၾကား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။
2005 Lexus တံဆိပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို Japan တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
2008 Worldwide Prius ယာဥ္အေရာင္းသည္ ထိပ္ဆံုးတစ္သန္းအထိ အမွတ္ သေကၤတျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
2010 Worldwide Prius ယာဥ္အေရာင္းသည္ ထိပ္ဆံုးႏွစ္သန္းအထိ အမွတ္ သေကၤတျဖစ္ခဲ့ၿပီး Toyota ႏွင့္ Telsa Motors တို႔သည္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ EV ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ သေဘာခ်င္း ကိုက္ညီခဲ့ၾကပါသည္။
2011 Worldwide Hybrid ယာဥ္အေရာင္းသည္ ထိပ္ဆံုးသံုးသန္းအထိ အမွတ္ သေကၤတျဖစ္ခဲ့ၿပီး Mississippi,Inc. U.S.A. တြင္ရွိေသာToyota Motor Manufacturing ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။