ထုတ္လုပ္မႈ၊ အေရာင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ား
Year
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အပို၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
1940 · Toyoda Seiko, Ltd. (လက္ရွိ Aichi Steel Works, Ltd.)ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
· Toyoda ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
· AE ခရီးသည္ စတင္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ခဲ့သည္။ ’41 · Toyota Machine Works Co., Ltd.ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
· KB ကုန္တင္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ခဲ့သည္ ’42
· AC ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ KC ကုန္တင္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ’43 · Tokai Hikoki Co.,Ltd (လက္ရွိ Aisin Seiki Co.,Ltd.) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
’45 · Toyota Shatai Kogyo Co., Ltd. (လက္ရွိ Toyota Auto Body Co., Ltd.) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
’46 · ို Kanto Electric Auto Manufacturing, Ltd.(လက္ရွိ Kanto Auto Works, Ltd.)ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
40_p1_S_tcm322-169346
SB truck
40_p2_S_tcm322-169347
SA ခရီးသည္တင္ယာဥ္
အေသးစားသည္
အျမန္ ရထားႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

40_p3_S_tcm322-169348
တစ္သိန္းေျမာက္
Toyota
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို
ျပည္တြင္းမွာပင္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
· BM ကုန္တင္ယာဥ္၊ SB ကုန္တင္ယာဥ္အေသးႏွင့္ SA ခရီးသည္ တင္ယာဥ္အေသးစားတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကို
· တစ္သိန္းေျမာက္ Toyota ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ျပည္တြင္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
’47
’48 · Nisshin Tsusho Co., Ltd. (လက္ရွိ Toyota Tsusho Corporation)ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
· SD ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အေသးစား ထုတ္လုပ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ’49 · Nagoya Rubber Co., Ltd. (လက္ရွိToyoda Gosei Co., Ltd.)ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
· Nippondenso Co., Ltd. (လက္ရွိ DENSO CORPORATION) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
§ Entries in blue refer to Toyota overseas operations.
Previous (1867-1939)Next (1950-1959)