၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

page05_kazuo_morohoshi_tcm322-208191

Kazuo Morohoshi,
အလုပ္အမႈေဆာင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပး၊  ပုံစံဌာန၊ Toyota Techno Service Corporation

Toyota ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ ပုံစံထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္အခ်ိန္တြင္
Kazuo Morohoshi သည္ ပုံစံရးဆဲြသူျဖစ္လာသည္။ “ဂ်ပန္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္
ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ေလ့လာမႈ မရွိေသးမီက အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈ မရွိေပ”ဟု Morohoshi က ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက
ကားမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္မူ ကားတစ္စီးတြင္ ရွိရမည့္ ပုံသဏၭာန္ကို နားလည္ရန္ အေရး
ႀကီးသည္။”

ျပင္ပေစ်းကြက္သည္ အလားအလာေကာင္းကို မ်ားစြာျပသသည္။ အရင္းအျမစ္ကိုသြားျခင္းသည္ သို႔မဟုတ
genchi genbutsuျပဳလုပ္ျခင္းသည္ Toyota အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္၍
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္းအေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

Toyota တြင္ အလုပ္လုပ္ေနဆဲမွာပင္ Morohoshi သည္ Illinois institute of Technology တြင္ တစ္ႏွစ္မွ် အေမရိကန္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ Japan မွထြက္သြားခဲ့သည္။ United States၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနထိုင္ပုံကိုဦးစြာ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြမ်ားမွ သိရသည္။ Morohoshi သည္တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕မႈမွတဆင့္ အေနာက္တိုင္း၏ အျပဳအမူကိုသိသည္။ Americaတခြင္သို႔လမ္းကိုအသုံးျပဳ၍သြားျခင္းျဖင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ေသးငယ္ေသာခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာသည္။ ဥပမာ၊ အေမရိကန္မ်ား၏ ေျခေထာက္သည္ ပိုမိုႀကီးေသာေၾကာင့္ ဘရိတ္၊လီဗာစေသာကားေျခနင္းမ်ားႀကီးရန္လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဒီဇိုင္းမွတဆင့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေပါင္းစည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Morohoshi သည္ Japan သို႔ျပန္ေသာအခါ၊ ယင္း၏အေတြ႕အၾကံဳကို မွ်ေ၀ကာ သူ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ ထိုးထြင္အျမင္ကို သူ၏အလုပ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းသည္။ ေရျခားေျမျခားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ပုံစံေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အတိုင္းအတာ၊ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ လမ္းစည္းမ်ဥ္းအယူအဆမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိလာသည္။

America သို႔ Morohoshi ၏ ေနာက္တစ္ေခါက္ခရီးစဥ္သည္ ပို၍ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ Toyota
၏ပထမဆုံးပုံစံေရးဆဲြသည့္ ဗဟိုကို United States တြင္ Calty အျဖစ္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ Toyota ထုတ္ကုန္မ်ားအား နယ္ပယ္သတ္မွတ္မႈကိုေက်ာ္၍ ေရာစပ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစဦးတြင္အထင္အျမင္လဲြမူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္၍၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္၊ ကြာဟမႈမ်ားကို ပုံစံဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ ေပါင္းကူးသြားသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ Toyota ၏ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမွာ ျမင့္တက္လာကာ United States တြင္လည္း နာမည္ရလာသည္။ Calty သည္ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ သြားသည္။

  • page05_photo1_tcm322-208192

    ၁၉၆၅ Corolla Van ပုံုစံေရးဆဲြေနေသာ Morohoshi ကို Tokyoျမိဳ႕လယ္တြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္္ကေတြ႔ရပံု။

  • page05_photo2_tcm322-208285

    Design Center တြင္ အလုပ္တာ၀န္စတင္ျခင္းခံရေသာ Morohoshi သည္ ပထမဆုံး Corolla clay models အားအမ်ားသို႔မျပမီၾကည့္႐ႈျခင္း။

“ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတန္ဖိုးထားႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ု
စိတ္အေျခအေနတို႔ကိုေရာယွက္၍ ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္” ဟု Morohoshi က အေမးအေျဖတစ္ခုတြင္ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

“ဤရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ကုန္ျမင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
ယုံၾကည္သည္။ ဆင္းသက္လာေသာအရင္းအျမစ္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္
ႏွင့္ မွတ္မိရန္လြယ္ကူေသာ ဟန္ပန္ဆိုင္ရာ နည္းပညာအေထာက္အထားတို႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမၻာ့အႏွံ႔ရွိ ပုံစံ ေရးဆဲြေသာဗဟိုမ်ား၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မွ် ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ ကား
ကို မိမိ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။”

page05_photo3_tcm322-208286
Preview of the Corolla in central Tokyo, 1967

— End —