၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ျပန္သည္။

ကမာၻ႔ပထမဆုံး စီးပြားျဖစ္hybridေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Prius ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ီလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ Toyota တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ၀ယ္ယူသူတို႔ကို ျပသရာေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤနည္းပညာ၏ အေျခခံကို ၁၉၆၀ ႏွစ္အေစာပိုင္းႏွင့္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ား
ေတာက္ေလွ်ာက္ကပင္ စတင္ခဲ့သည္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွ ထုတ္လႊတ္ေသာအေငြ႔မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ Toyota သည္
ယင္းႀကီးမားေသာ အခက္အခဲကို ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ “Air Pollution Control Act,”တစ္ရပ္ကိုJapan က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ
တတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွထုတ္လႊတ္သည့္ CO (carbon monoxide) အေငြ႕အား ၃% သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ ေလ်ာ့နည္းစြာသာျဖစ္ရမည္ဟုပါရွိသည္။ United States တြင္”Clean Air Act of 1970” (“Muskie Act”ဟုလည္းေခၚ) တြင္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ HC (hydrocarbons)၊ CO ႏွင့္ NOx (nitrogen oxides) ပါ၀င္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွထုတ္လႊတ္မႈအား ယခင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ထက္ ၉၀% ထက္ပိုေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔
ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ဟူ၏။

ဤထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ Toyota သည္ ၁၉၇၀ ႏွစ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္ဆိုင္ ရေသာ ဆိုးရြားသည့္ လူမႈေရး
အခက္အခဲမွာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိရန္စနစ္ကို အင္အားျဖည့္သည့္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ Higashi-Fuji Technical Center ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွထုတ္လႊတ္ေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားဆိုင္ရာတြင္
အလုပ္သမားမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမွင့္၍ ခန္႔အပ္ကာ၊ ရုံးခ်ဳပ္ရွိ စက္မႈကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာဌာနအားလည္း တၿပိဳင္တည္းဖြံ႕ျဖိဳးေစခဲ့သည္။

 • page01_photo1_tcm322-208111

  ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့က်ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (1975)

 • page01_photo2_tcm322-208121

  Toyota အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားေလ့လာသည္။ (1969)

Co, HC ႏွင့္ NOx မ်ားအား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ Toyota သည္
“ထုတ္လႊတ္မႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္သည့္ အစည္းအေ၀း” ကိုျပဳလုပ္၍ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာHino Motors, Ltd., Daihatsu Motor Co., Ltd., Toyota Central Research & Development Laboratories., Inc.ႏွင့္ Denso Corporation တို႔၏ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။Toyota၏ရွိထားျပီးႏွင့္ေသာနည္းပညာသည္အဆိုပါျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္မ်ားစြာလိုအပ္ေနေၾကာင္းသိျမင္ျပီးToyotaအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔က
နည္းပညာမ်ားစြာကိုေလ့လာျပီးcatalytic method ကသာလ်ွင္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကိုေလ်ွာ့ခ်ရန္အတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီတြင္ Japan’s Environment Agency မွ “1975 Vehicle Emissions Regulation”ကိုေၾကညာခဲ့သည္။ “Muskie Act”ကို
ျပဌာန္းမႈမရွိေသးပဲေရႊ႕ဆိုင္းထားေသာေၾကာင့္၊ ယင္းဥပေဒသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံးဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။
ဤအခ်ိန္တြင္ Toyota သည္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္အတြက္ Compound Vortex Controlled Combustion (CVCC) ႏွင့္ catalytic method
နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို သုံးရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ဤနည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းစပ္ျခင္းကို “Toyota Total Clean System,”ဟု အမည္ေပးထား၍
Toyotaသည္ “စုေပါင္းေတြးေခၚမႈ” ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ယင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္သည္။

တစ္ခါ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ” Japan’s Environment Agency” မွ “1978 Vehicle Emissions Regulation,”ကို ေၾကညာရာ NOx 0.25g per 1km ကိုသာသတ္မွတ္၍ ပို၍ ပင္တင္းက်ပ္သည္။ Toyota အင္ဂ်င္နီယာအဖဲြ႕မွယင္းအသစ္စံႏႈန္းကို ေျဖရွင္းရန္လည္း three-way catalytic converter ကို အသုံးျပဳသည္။ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီးပြားျဖစ္ အလားအလာရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္၊ Toyota သည္ ယင္း၏ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ခုစီအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းျဖင့္ “1978 Vehicle Emissions Regulation”၏ စံႏႈန္းအတိုင္း ႀကိဳးပမ္းရာ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈအဆင့္ ေလွ်ာ့က်သြားရုံမကဘဲ၊ ေလာင္စာဆီပိုမိုသက္သာ၍ ခရီးေရာက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအပါအ၀င္ေက်နပ္စရာေကာင္းေသာ ျပည့္စုံသည့္ ဟန္ခ်က္ကို
ရရွိသည္။

Toyota သည္ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈသည္ ရွည္လ်ား၍ ခက္ခဲၾကမ္တမ္းေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္
အဖဲြ႕မ်ား၏ ျပည့္စုံေသာ စြမ္းအားမ်ား ေပါင္းစပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Toyota ၏ယခု လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမွာ ကမာၻေပၚတြင္
အဆင့္အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အေျခခံသည္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပါင္းစုျခင္းမွ
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

 • page01_photo3_tcm322-208180

  “1975 Vehicle Emissions Regulation”အတိုင္း ေလးစားလိုက္နာသည့္ Toyota ယာဥ္ကို သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေတြ႕ရစဥ္။ (1975)

 • page01_photo4_tcm322-208260

  “စုေပါင္းေတြးေခၚျခင္း” ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ပုံႏွိပ္ေၾကာ္ျငာတြင္ “Toyota Total Clean System” ကို ထုတ္လႊတ္မႈ ျပႆနာအား ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွၾကည့္၍ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားသည္။

— End —