၂၀၀၉ခုႏွစ္မတ္လတြင္ထုတ္ျပန္သည္။

စတင္တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ Toyota သည္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာကို အျမဲေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။
Toyota သည အက်ပ္အတည္းကာလႏွင့္ေအာင္ျမင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွသင္ခန္းစာမ်ားကို
“The Toyota Way 2001” တြင္ စုစည္းထားသည္။

Toyota သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ကမျဖစ္ဖူးေသာ ေလာင္စာဆီအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္သည့္ကာလ၌ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ
အခက္အခဲမွာ အဆိုး၀ါးဆုံးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက၊ ၁၉၇၄* ခုႏွစ္ May တြင္ ပိတ္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေရာင္းအားသည္
၁၄% ေလ်ာ့က်၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရရွိေသာအျမတ္မွာ ၈၃%သာရွိသည္။ ဤခက္ခဲ က်ပ္တည္းေသာကာလကို ရင္ဆိုင္ရန္ စီမံခ်က္အဖဲြ႕ကို
ဖဲြ႕စည္း၍ ထြက္ႏႈန္း ၈၀%၌ပင္ အျမတ္ရရွိရန္ စနစ္ကိုတည္ေထာင္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ ဌာနေပါင္းစုံမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ
အဖဲြ႕၀င္မ်ားက စုစည္းကာ ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ ယန္းေငြ ၁၀,၀၀၀ သက္သာမည့္ ထုတ္လုပ္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ၆ လ သတ္မွတ္ကာToyota၏
ေမာ္ဒယ္မ်ားစြာအနက္မွ ထိပ္ဆံုးစီးေရအေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Corollaမွစတင္ခဲ့သည္။

“Prius သည္ Toyota ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို စိန္ေခၚႏိုင္သည့္ အေျဖျဖစ္သည္” ဟု ယခင္ Toyota Motor Corporation ဥကၠ႒ Hiroshi Okuda က
အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား မီဒီယာမ်ားသို႔ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဖာ္ျပသစဥ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ “Priusႏွင့္ယင္း၏မ်ိဳးဆက္မ်ားအားမိတ္ဆက္
ျဖန္႔ခ်ီျခင္းျဖင့္Toyota သည္ မိမိ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကိုခ်ဲ႕၍၊ လူမႈပတ္၀န္း က်င္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းကာ၊
အိပ္မက္ႏွင့္ ေနာက္ရာစုအတြက္ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကားကိုတည္ေဆာက္ရာ၌ ထိပ္ဆုံးမွ ရွိေနရန္ အခိုင္အမာ
ဆုံးျဖတ္သည္။”

မူလီေခ်ာင္း  တစ္ခုခ်င္းစီအထိ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တို႔ကိုေ က်ာ္လြန္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက — ေဆာင္ရြက္ရာ
ရည္မွန္းခ်က္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၁၂၈%ကို ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေရွး႐ုိးအယူအဆျဖစ္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို
စိန္ေခၚ၍၊ Kaizen(စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈအတြက္)တြင္ ပုံစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူတို႔ပါ၀င္သည္။ ဌာနေပါင္းစုံ
စုစည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အယူအဆ သစ္ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္။ ခရီးသည္ႏွင့္စီးပြားျဖစ္ကားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္သည့္ model ကိုတစ္ခု ၿပီးတစ္ခု၊
ယင္းတို႔၏ ကုန္က်မႈစရိတ္ကို အေသးစိတ္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ဇြန္-ႏို၀င္ဘာ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ကုန္က်မႈစရိတ္
သက္သာမူသည္ ယန္းေငြ ငါးဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့သည္။

တိုးတက္ထိေရာက္မႈအတြက္ လႈပ္ရွားသည့္ နယ္ပယ္သည္ မၾကာမီက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ အစိတ္ အပိုင္း ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား
ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ၈၀%အား အ၀ယ္ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ထားကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ေသာ Toyota’s Quality Performance Awardကို
ရည္မွန္းရန္ အားေပးခဲ့သည္။ ပစၥည္းသြင္းသူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ တိုးတက္မႈအတြက္ေ ဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္၍
စက္႐ုံမ်ားက လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျ ပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ ထိုစဥ္ TMC ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုဥကၠ႒ Shoichiro Toyoda (ယခုဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကဥကၠ႒)သည္
Toyota’s Quality Performance Award ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “Toyota တိုးတက္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအျဖစ္
စုေပါင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳသည္။”သူကဆက္၍ “ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္အားျဖင့္ ထိပ္တန္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏
အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ အမ်ားဆႏၵရရွိ၍ Toyota Groupတစ္ခုလုံး၏ အင္အားကို ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ရန္
အေထာက္အကူျဖစ္ ေစသည္။”

Toyoda ၏ စကားမ်ားသည္ ယေန႔အထိ၊ အတိတ္ကကဲ့သို႔ အသုံး၀င္ေနေသးသည္။ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ
စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ရန္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အားလုံးက တစ္ေလွတည္းစီးသည့္ အသင္းတစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္ ဖဲြ႕စည္း၍ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ယခင္ကထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္။

*  ထိုစဥ္က TMC တြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ခုရွိသည္။
ဇြန္- ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ- ေမ

 • page03_photo1_tcm322-208263
  ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ Corolla ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈ ေလ့လာေရးျပပဲြတြင္ Toyota လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈရလဒ္ကို မွ်ေ၀ခြင့္ရခဲ့သည္။
 • page03_photo2_tcm322-208265
  ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အစည္းအေ၀းတြင္ Toyota လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက စြမ္းအင္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။
 • page03_photo3_tcm322-208185
  ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က Toyota Motor Corporation ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုဥကၠ႒ Shoichiro Toyoda, ယခု ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက ဥကၠ႒ သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား
  အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ အားေပးခဲ့သည္။

— End —