၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

page04_crown_tcm322-208186

The 1957 Toyopet Crown

Australia တြင္ Toyopet Crown မွ TF107 Formula 1 ျပိဳင္ကားျပိဳင္ပြဲအထိမွာ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းတို႔၏ အႏွစ္ ၅၀ ပုံျပင္ျဖစ္၍ Toyota ၏ စစ္မွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း စံနမူနာျပသည္။
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ဆိုင္ေသာယဥ္ေက်းမႈတြင္ ကားၿပိဳင္ျခင္းသည္လည္း ႐ႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္၍ လူတို႔၏ဘ၀တြင္
နက္႐ိႈင္းစြာတြယ္ေနသည္။ ယင္းအျမင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အဆုံးစြန္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကုမၸဏီသည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ရန္ တြန္းအားျဖစ္လာသည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ Australia ၏ ေမာ္ေတာ္ကားၿပိဳင္ပဲြ Down Under တြင္ Toyota ၏ Toyopet Crown ကို ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာအခါ ယင္းသည္ ပထမဆုံးေသာ Toyota ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္၍၊ ကမာၻ႔ေမာ္ေတာ္ကားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို ၀င္
ေရာက္သည့္ ပထမဆုံးေသာ ဂ်ပန္ထုတ္လုပ္သူလည္းျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားၿပိဳင္ပဲြအား ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲျခင္း
ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာအၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ Toyota အား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ နားလည္မႈရွိရန္ ေပါင္းကူးတံတား
သဖြယ္အျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ Toyota သည္ Japanese Grand Prix တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၊ ယင္းၿပိဳင္ပဲြကပင္
အဆုံး၌ထုတ္လုပ္သူအား ၿပိဳင္ကားအျဖစ္ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပထမဆုံးကားအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
Toyota ၏ တိုးတက္မႈအတြက္ ယင္းသည္ အဓိကအဆင့္ျဖစ္ကာ၊ ၿပိဳင္ကားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ တိုးတက္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ပုံမွန္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္စြမ္းေဆာင္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။

top04_tcm322-208202
၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ Australia ၏ ေမာ္ေတာ္ကားၿပိဳင္ပဲြတြင္ Toyopet Crown ေရျခားေျမျခားရွိ ကားၿပိဳင္ပဲြတြင္

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပထမဆုံးဂ်ပန္ကားထုတ္လုပ္သူျဖစ္ရာ Toyota သည္ မိခင္တိုင္းျပည္တြင္ ကားခ်စ္ျမတ္

ႏိုးသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္လည္း ထူးျခားစြာ ပံ့ပိုးခဲ့သည္။

ကမာၻအႏွံ႔ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ Toyota မွ ထုတ္လုပ္ေသာကားမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀
ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ Celica ႏွင့္ Corolla တို႔ျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ World Rally Championship (WRC) ကို
ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ Toyota သည္ ၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ အာမခံခ်က္တို႔တြင္ ဤထက္ေကာင္းေသာ သက္ေသျပစရာမရွိေပ။
ႏိုင္ငံတကာကားၿပိဳင္ပဲြ ျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ Toyota သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရာက္ရွိလာရုံသာမကဘဲ ဤ model မ်ားကို
အထင္ႀကီးမႈျဖစ္ေစေသာ အက်ဳိးဆက္သည္ Toyota ၏ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးဆိုင္ရာပံုရိပ္ကို အားျဖည့္သည္။ ထို႔ျပင္ကမာၻအႏွံ႔ရ
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား တက္ၾကြမႈႏွင့္ ဂုဏ္ယူမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ကမာၻအႏွံ႔ရွိ Toyota မိသားစုအတြင္း ႏွင့္အျပင္တို႔သည္ ကားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ရန္ တက္ၾကြ
စြာအားေပးၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ားျဖစ္ေသာ Le Mans 24-Hour ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ USA ရွိ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပဲြ
Indy 500 ႏွင့္ ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိ အျခားေအာက္ေျခၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ Toyota သည္
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုရွိသည့္လူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ Toyota သည္အျမင့္မားဆံုးကားၿပိဳင္ပဲြျဖစ္ေသာ F1 တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သမိုင္းတြင္ရစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုျပဳလုပ္သည္။ ထိုစဥ္က TMC ၏ ဥကၠ႒ Hiroshi Okuda သည္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာရာတြင္ Toyota ၏ႏွစ္ (၅၀)ပတ္လုံး ကားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း၏ ေနာက္တြင္ရွိေသာ အေျခခံအေတြးအေခၚကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပသည္။ ”ကမာၻ႔အႏွံ႔ရွိ ေမာ္ေတာ္ကားခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားကို ကမာၻ႔ပထမတန္းၿပိဳင္ပဲြ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ တင္ဆက္မႈအား မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက ရွိေနေသာ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုအတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းရာတြင္ Toyota သည္ ကားၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ Formula 1 တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။”

  • page04_photo2_tcm322-208188
    ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ Yatabe Test Course တြင္ Toyota 2000GT အား အျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္ေနစဥ္။၇၈ နာရီဆက္တိုက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ သုံးခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတန္း စံခ်ိန္ ၁၃ ခုကို စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။
  • page04_photo3_tcm322-208189
    ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ WRC Safari Rally ၌ Celica GT-Four ၏ ပထမဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မႈ။
  • page04_photo4_tcm322-208190
    ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ WRC တြင္ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူဆုႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကိုရရွိေသာ  Juha Kankunnen(right)(ယာ)ႏွင့္  Celica GT-Four Toyota သည္ ပထမဆုံးေသာ ဂ်ပန္ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ဆုႏွစ္မ်ဳိးကို ရရွိ၍ ယာဥ္ေမာင္းသူဆုကို ႏွစ္ႀကိမ္ရရွိသည္။

— End —