၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ေမလတြင္ထုတ္ျပန္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ Thailand သည္ အိမ္ႏွင့္ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးမႈပိုျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာေ ငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး
အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း အတိုးႏႈန္း မွာ ၁၀ % — နီးပါးတက္လာ၍ ႏိုင္ငံျခား အတိုးႏႈန္းထက္ ၅% ခန္႔ ပိုခဲ့၍တိုင္းျပည္၏
တင္ပို႔မႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။
ယင္းႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ထိုင္းဘတ္ေငြသည္ U.S. တစ္ေဒၚလာလွ်င္၂၆ မွ ၅၃ သို႔ ရုတ္တရက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်သြားရာ ထိုင္းစေတာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ တန္ဖိုးမွာ ၇၅ % အထိ က်ဆင္းသြားသည္။

Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT) လည္း ေျမာက္ျမားစြာအ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ယင္းအက်ပ္ အတည္းကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္
အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ၊ Toyota Motor Corporationမွ စုစုေပါင္း US$ သန္း ၂၀၀ ေငြပင္ေငြရင္း
ထည့္သြင္းမႈႏွစ္ၾကိမ္လက္ခံခဲ့ရသည္။ TMT ဒုဥကၠ႒ Ninnart Chaithirapinyo က ကားေစ်းကြက္သည္ ၇၅ % က်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ေသာရက္ႏွင့္ နာရီကိုေလွ်ာ့ခ်သည္”ဟုေျပာသည္။ “အလုပ္သမား မျဖဳတ္ေရး” မူ၀ါဒကို
မျငင္းဆန္လိုသျဖင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္သမား ၂၀၀ အား TMTသည္ဂ်ပန္သို႔သင္တန္းသြားတက္ေစျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ကိုေဒသခံ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားအကူအညီေပးႏိုင္ရန္ေစလႊတ္သည္။

ပို၍႐ႈံးမည့္အေရးကို ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္၊ TMTသည္ေဒသတြင္း၌ပင္ ၁၀၀% အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္အခြင့္အေရးရရန္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ယာဥ္ပစၥည္းပမာဏကို Online မွ
စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အဖဲြ႕မ်ားကို ဖဲြ႕၍ ယာဥ္ေရာင္းအားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ TMT သည္
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေငြႏွင့္ အခ်ိန္တိုေခ်းေငြမ်ားကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည္။

TMT လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ထိုင္းဘုရင္သည္ TMT အား Toyota Soluna(Vios) ကို ၀ယ္ယူရန္အမွာစာေပးပို႔ခဲ႔သည္။ ထိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္သက္ကို ရွည္ေစလိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ TMT သည္ ယာဥ္ကိုမေရာင္းဘဲ ဘုရင္အား လက္ေဆာင္အျဖစ္
ေပးအပ္ရာ၊ ဘုရင္က တဖန္ ဘတ္ေငြ ၆၀၀,၀၀၀ ကို Rachamongkol Rice Millအတြက္ ျပန္လည္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ႔သည္။ ယင္းဆန္စက္စီမံခ်က္ကို Chaithirapinyo က ဦးေဆာင္တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ TMT CSR (အဖဲြ႕သားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရး တာ၀န္ယူမႈ) လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္
ဤစက္႐ုံသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္အျပင္ TMT၏ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစျပီး ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးသို႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဆယ္ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္TMT၏ေနာင္တြင္ဥကၠ႒ျဖစ္လာမည့္Mitsuhiro Sonoda ျပန္လည္ နာလန္ထူသည့္အေျခအေနမ်ားကိုမွွ်ေဝရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့
ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတိတ္၏ သင္ခန္းစာမ်ားကိုသင္ယူ၍အနာဂတ္အခက္အခဲမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း၄၀၀၀ခန္႔တက္ေရာက္ေသာTMT၏ညီလာခံတစ္ခုကိုက်င္းပျပီးTMTအတိတ္၏အျမတ္ထြက္ႏိုင္မႈမ်ား သည္
စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင္ ့စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အက်ပ္အတည္းကာလကို TMT သည္ ယင္း၏အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွ င့္ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခဲြသူႏွင့္ TMT
လုပ္သားအၾကား ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေအာင္ျ မင္ခဲ့သည္။ “၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းသည္
Thailand အေပၚ သက္ေရာက္ေသာအခါ TMT သည္ ‘Challenge the Change’ အဖဲြ႕ကိုဖဲြ႕၍ TMT၏ အတိတ္တြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို
ေျဖရွင္း ခဲ့သည့္ အေတြကအၾကံဳကို အသုံးျပဳ၍ အခ်ိန္မီျပန္လည္ပုံမွန္ျဖစ္လာရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္” ဟု Chaithirapinyo က ေျပာသည္။
“လူတိုင္းသည္  ‘Challenge the Change’ ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ပို၍အင္အားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ
ပို၍ေအာင္ျမင္ေသာ Toyota ျဖစ္လာလိမ့္မည္”ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

  • page02_photo1_tcm322-208142
    TMT၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၀န္းရံလ်က္ TMT ဒုဥကၠ႒ Ninnart Chaithirapinyo (အလယ္)၊ က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လTMT ညီလာခံတြင္ ျဖန္႔ခ်ီသူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
    ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကာလတြင္ကူညီခဲ့သူမ်ားႏွင့္အတူေတြ႔ရပံု။
  • page02_photo2_tcm322-208182
    TMT ဒုနာယကဒုဥကၠ႒ Ninnart Chaithirapinyo

— End —