Innovation
top02_tcm323-208264အဆင့္အတန္းျမင့္ FF ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
top03_tcm323-208184ဘက္စုံ SUV အေသးကို ထုတ္လုပ္ျခင္း
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
top05_tcm323-208267“ျပည္သူလူထု၏ကား” အိပ္မက္မွ
လက္ေတြ႔ဘ၀၊

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
top06_tcm323-208268“အိပ္မက္ဆက္လက္ၿပီးရွင္သန္ျခင္း”
၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
top07_tcm323-208269“လိုခ်င္တာဘာမဆိုလုပ္ပါ”
၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။