“မိသားစုကားမ်ား၏ ေခတ္ကာလ” သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ၎ႏွစ္၏ ႏို၀င္ဘာလအခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးေသာ Corolla သည္ ဂ်ပန္ျပည္သူလူထုကို ရည္ရြယ္ၿပီးေစ်းကြက္ထဲသုိ႕ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လိမ့္၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္၄၀အတြင္း Corolla သည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ကို ဆက္လက္လုပ္သြားႏိုင္ရန္ ၎၏ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖစ္သည့္“အခ်ိန္တိုင္းေရွ႕မွာအျမဲဦးေဆာင္လ်က္” ေဆာင္ပုဒ္ကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၎တို႕၏နယ္ပယ္ေဒသမ်ားမွ စုစုေပါင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ သန္း၃၀ ႏွင့္အေရာင္းရရွိထားေသာ Toyota Corolla သည္ “၂၁ရာႏွစ္ ၏ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္” အျဖစ္ ၎၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကို လက္ခံရယူလုိက္ပါသည္။

ကမၻာအႏွံ႕ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Corolla သည္ Toyota Motor Corporation ၏ေနာက္ကြယ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲသည့္အေတြးအေခၚ၊ အသံုးခ်သိပၸံပညာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲ႕မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႕ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္သည့္ “Corolla DNA” ၏တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုလည္း Toyota Motor Corporation အတြင္းမ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႕ အဆင့္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသြားပါသည္။

ပထမဆံုး Corolla ၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိရန္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေသာ မူရင္းအျမင္သေဘာထားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကပါစုိ႕။

 
 

Origin
အျမင္သစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီတိုးတက္မႈကိုေတြးေခၚၿပီး အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးရွိ
၀ယ္ယူသူမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ စံျပဳေလာက္သည့္ မိသားစုကားျဖစ္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း။
Collection
ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိေစ်းကြက္မ်ားအတြက္စံႏႈန္းကို သတ္မွတ္ရန္ models မ်ား၏ မ်ိဳးဆက္အဆင့္
၁၀ ဆင့္ကိုျဖတ္၍ Corolla သည္ မည္သုိ႕တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ရွာေဖြေတြ
Downloads
Toyota မွ အထူးသီးသန္႕ကမ္းလွမ္းထားေသာပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
download လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ Corolla ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရယူျခင္း။
Gallery
ကမာၻ႔အလြန္ေရပန္းအစားဆံုးမိသားစု ကား၏ အလံုးစံုအေသးစိတ္ကို သင္ယူမွတ္သားျခင္း။