ယခုအခါ Land Cruiser သည္ Toyota ကားမ်ားတြင္ အရွည္ဆံုးသမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ၁၉၅၁ တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Toyota Jeep BJ တြင္  စတင္ခဲ့ၿပီး Land Cruiser  အမည္ကို ၁၉၅၅ တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ၂၀-စီးရီးမွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

heavy-duty/wagon/light-duty  စီးရီး သံုးမ်ိဳးကို ဆက္တိုက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၀၂ ၁၂၀ (duty Prado) စီးရီး ေမာ္ဒယ္သည္ Land Cruiser  ၏ ၁၀ ဆက္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အျမဲတမ္း တုိးတက္လွ်က္ ရွိသည္။ ယခု Land Cruiser ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ သမိုင္းကို မိတ္ဆက္မည္။

Origin
ကနဦး စစ္ဌာနႏွင့္ ရဲဌာနမ်ားသံုးေသာ Toyota ၏ 4×4 ယာဥ္သည္ မည္သို႔ေပၚေပါက္လာသည္ကို ေလ့လာပါ။
Collection
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ BJ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၁၂၀ series အထိ Land Cruiser မည္သို႔ ေပၚေပါက္လာသည္ကို ေလ့လာပါ
Downloads
>Land Cruiserအေၾကာင္း ပိုသိလိုသလား။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခမဲ့ ရယူၿပီး သင့္ ကြန္ျပဴတာမွ Land Cruiser အေၾကာင္းကို ႏွစ္သက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ခံစားပါ။
Gallery
တစ္ကမၻာလံုးရွိ ျမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ျပင္တိုင္းမွာ  Land Cruiser ကို ၾကည့္ပါ