လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္အခ်ိန္မွစ၍ Toyota သည္၎၏ Guiding Principles လမ္းညႊန္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို
အသံုးျပဳျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဆက္မျပတ္တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္
အျမဲဆန္းသစ္တီထြင္ေနျပီးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

environmental_technology_tcm322-245994Guiding Principles
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေလးအနက္
ေဖာ္ျပထားေသာToyota ၏ျပိဳင္ဘက္ကင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
နွင့္္နည္းလမ္းမ်ားသည္Toyotaကိုစတင္တည္ေထာင္
ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍တျဖည္းျဖည္းျမွင့္တင္လာခဲ့ပါသည္။
environmental_technology_tcm322-245994Toyota Code of Conduct
အေျခခံဥာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈကိုလိုလားေသာ
Toyota တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္
အလုပ္သမားမ်ား၏အသိစိတ္တြင္
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
ပိုမိုအာရံုစူးစိုက္ေစရန္လမ္းညႊန္ျပသေပးပါသည္။
environmental_technology_tcm322-245994Toyota Global Vision
ကၽြန္ေတာ္တို႔အလိုရွိေသာကုမၸဏီတစ္ခု
ဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ္လိုအပ္ေသာမူၾကမ္းမ်ားကို
အၾကမ္းဖ်င္းေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
ရရွိသည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုလည္း
အျမတ္တႏိုးအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
environmental_technology_tcm322-245994Toyota Production System
Toyota၏အမ်ိဳးအစားေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ေသာထုတ္လုပ္
မႈစနစ္သည္၎၏အဖြဲ႕အစည္းေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္
ဆုိင္ေသာအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားထဲမွအဓိက
အခ်က္အခ်ာတစ္ခုဖစ္သာေၾကာင့္စနစ္တက်ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေသာအျမင္သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား
ႏွင့္လည္း ထူးျခားေစပါသည္။
environmental_technology_tcm322-245994Globalizing & Localizing Manufacturing
ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပႏွစ္ခုစလံုးကိုအေျခစိုက္၍
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္
“Toyotaမွထုတ္လုပ္သည္”ဆိုသည့္
သေဘာထားခံယူခ်က္၏ေအာင္ျမင္ျခင္းရည္မွန္းခ်က္
မည္သို႔ရရွိႏိုင္သည္ကိုေလ့လာသင့္ပါသည္။