conduct_tcm323-196869

Download the whole PDF file

Toyotaမွလမ္းညႊန္ျပသေပးေသာအေျခခံသေဘာတရား

နိဒါန္း

“Toyota၏စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း”ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

Chapter I TOYOTA AND US

 • 1-1 တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသင့္ျမတ္ျပီးဖ်တ္လတ္တက္ၾကြေသာအလုပ္ခြင္ဖန္တီးျခင္း

Chapter II OUR ACTIVITIES IN THE COMPANY

 • 2-1 ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျခင္း
 • 2-2 ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္လ်ွဳိ ႔ဝွက္အပ္ေသာအရာမ်ားကိုသံုးစြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • 2-3 ကုမၸဏီအတြင္းရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • 2-4 ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း
 • 2-5 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-6 သုေတသနႏွင့္ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-7 ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားရယူေပးျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-8 ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-9 ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-10 ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 2-11 အျမတ္အစြန္းေသခ်ာေစေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Chapter III SOCIETY AND US

 • 3-1 အသင္းအဖြဲ႔ဆက္သြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 3-2 ဆင္းရဲသားမ်ားအားေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ တစ္ေနရာတြင္သီးသန္႔ ေနထိုင္ေသာတူညီသည့္လူအစုတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရး။
 • 3-3 အစုရွယ္ယာဝင္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး။
 • 3-4 အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး။
 • 3-5 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 3-6 ယာဥ္အသြားအလာေဘးကင္းေစရန္ပညာေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • 3-7 ေဘးအႏာၱရာယ္ႏွင့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွကာကြယ္တားဆီးျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ရႈဖတ္သားႏိုင္ရန္Acrobat စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္သိုေလွာင္ထားေသာကြန္ပ်ဴတာprogram
၄.၀သို႔မဟုတ္၎ထက္အဆင့္ျမင့္ေသာprogramလိုအပ္ပါသည္။