အေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ေ႐ွ႕မီးခြက္ဒီဇိုင္း

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အလြိဳင္းဘီးဒီဇိုင္း

ကားအျပင္ဘက္ရွိ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (ORVM)

အေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အနားမၿပိဳင္စတုဂံေျပာင္းျပန္ပုံစံ႐ွိ အေ႐ွ႕ဘက္သံဇကာေၾကာင့္ AVANZA ၏အေ႐ွ႕ဘက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ခန္႔ထည္သည့္သ႑ာန္ေပၚသည္။

ေ႐ွ႕မီးခြက္ဒီဇိုင္း

ေ႐ွ႕မီးခြက္ဒီဇိုင္း

အကန္႔ေလးကန္႔ပုံစံ LED ေ႐ွ႕မီးေၾကာင့္ AVANZA ၏တက္ၾကြႏိုးၾကားၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္အသြင္မွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလွသည္။

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ကားအေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးသည္ က်ယ္ဝန္းေသာ ကိုယ္ေနဟန္ထားကို ေပၚလြင္ေစသည့္အျပင္ အေနာက္ဘက္တံခါး၏မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဟန္ ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။

အလြိဳင္းဘီးဒီဇိုင္း

အလြိဳင္းဘီးဒီဇိုင္း

အလြိဳင္းဘီးမ်ားသည္ ဘီးအုံမွ ျဖာထြက္ေနသည့္သ႑ာန္ စပုတ္တိုင္မ်ားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းလွပၿပီး သြက္လက္ျမန္ဆန္ကာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ဟန္ပန္ကို ထင္သာျမင္သာရွိေစပါသည္။

ကားအျပင္ဘက္ရွိ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (ORVM)

ကားအျပင္ဘက္ရွိ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (ORVM)

ဤအားေကာင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာတပ္ဆင္ထားသည့္မွန္မ်ားေၾကာင့္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္ အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Close

ခံ့ျငားသည့္သြင္ျပင္ရွိ႐ုံတင္မဟုတ္ဘဲ AVANZA ကို ပိုမိုဆိတ္ၿငိမ္ၿပီး ဆီစားႏႈန္းသက္သာေသာ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ေခတ္မီၿပီး ၿမိဳ႕ဆန္သည့္ဒီဇိုင္းသြင္ျပင္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားပါသည္။ ဒီဇိုင္းသြင္ျပင္ေပၚလြင္လွပၿပီး လ်င္ျမန္သြက္လက္သည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ေၾကာင့္ 7 ေယာက္စီး MPV သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။