ယခုထက္ပို၍ ေနခ်င္ဖြယ္ေကာင္းစရာမရွိေသာေနရာ

ေမာင္းႏွင္သူမွ ပုံမွန္ျမင္ကြင္းထက္ေဝးသည့္ေနရာသို႔ၾကည့္ရန္မလိုအပ္ပဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေပးေသာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ (HUD)

ေအာ္ဒီယို / လမ္းျပစနစ္

ေနရာသုံးေနရာရွိ သီးျခားအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား

ေနကာအမိုးမ်ား

ခရီးေဆာင္အိတ္ထားခန္း

ယခုထက္ပို၍ ေနခ်င္ဖြယ္ေကာင္းစရာမရွိေသာေနရာ

ယခုထက္ပို၍ ေနခ်င္ဖြယ္ေကာင္းစရာမရွိေသာေနရာ

အလင္းေရာင္ရွိၿပီး က်ယ္ဝန္းကာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ကားအတြင္းခန္း အတြင္း မွီထိုင္ၿပီး အနားယူလိုက္ပါ။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ အလြန္႔အလြန္လက္ေတြ႕အသုံးဝင္မႈ၊ သူမတူထူးကဲေသာဆိတ္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ထိုင္ခုံအသားမ်ား၊ အနားသတ္မ်ား၏ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈ၊ ႏူးညံ့မႈတို႔ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ခံစားသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္းႏွင္သူမွ ပုံမွန္ျမင္ကြင္းထက္ေဝးသည့္ေနရာသို႔ၾကည့္ရန္မလိုအပ္ပဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေပးေသာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ (HUD)

ေမာင္းႏွင္သူမွ ပုံမွန္ျမင္ကြင္းထက္ေဝးသည့္ေနရာသို႔ၾကည့္ရန္မလိုအပ္ပဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေပးေသာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ (HUD)

အေရာင္ပါရွိသည့္ ေဖာက္ထြင္းမ်က္ႏွာျပင္သည္ ေလကာမွန္ေအာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ပါရွိၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူမ်က္လုံးေ႐ႊ႕ရအနည္းဆုံးအေနအထားျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

ေအာ္ဒီယို / လမ္းျပစနစ္

ေအာ္ဒီယို / လမ္းျပစနစ္

8 လက္မအက်ယ္႐ွိေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ အသံအရည္အေသြးျမင့္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စပီကာ 9 လုံးပါ JBL ေအာ္ဒီယိုစနစ္အား လြယ္ကူစြာထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ၿပီး DVD player လည္းပါ႐ွိပါသည္။ လမ္းျပစနစ္သည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လမ္းေၾကာင္း အား ႐ွာေဖြလမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

ေနရာသုံးေနရာရွိ သီးျခားအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ေနရာသုံးေနရာရွိ သီးျခားအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ေနရာသုံးေနရာရွိ သီးျခားအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သူထိုင္ခုံ၊ ေရွ႕ခန္းမွ လိုက္ပါစီးနင္းသူ ထိုင္ခုံႏွင့္ ေနာက္ခန္းမွလိုက္ပါစီးနင္းသူထိုင္ခုံမ်ားရွိ စီးနင္းသူတိုင္း အတြက္ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ သီးျခားစီေလေအးေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား

1. ဒက္ရွ္ဘုတ္
2. ကားအေရွ႕ခန္းအလယ္ရွိ ပစၥည္းထည့္ရန္ေသတၱာပုံး
3. ေနာက္ထိုင္ခုံအတြင္းရွိေသတၱာပုံး
4. ေနာက္ထိုင္ခုံလက္တင္တန္းရွိ ခြက္ထည့္ရန္ေနရာ

ေနကာအမိုးမ်ား

ေနကာအမိုးမ်ား

ေနာက္ျပတင္းေပါက္အတြက္ ပါဝါေနကာအမိုးႏွင့္ ေနာက္တံခါးမ်ားအတြက္ manual ေနကာအမိုး မ်ားသည္ ကားေနာက္ခန္းမွလိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ားအတြက္္သီးသန္႔ဆန္ေသာ အကာအကြယ္ႏွင့္ ၿငိမ္ေအးေသာအေျခအေနကို ဖန္တီးေပးစြမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

*ေနာက္တံခါးမ်ားအတြက္ Manual ေနကာအမိုးမ်ားသည္ 2.5L ေမာ္ဒယ္တြင္ သာရရွိႏိုင္သည္

ခရီးေဆာင္အိတ္ထားခန္း

ခရီးေဆာင္အိတ္ထားခန္း

အရည္အေသြးျမင့္ေနာက္မွီထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားေသာ 40/20/40 ပံုစံေၾကာင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ထားခန္းသည္ စည္ပိုင္းသ႑ာန္႐ွိၿပီး ပစၥည္း႐ွည္မ်ားကို ထည့္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

Close

သင္နွစ္သက္သေဘာက်ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈပုံစံ
ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ၿပီး စီးနင္းခ်င္ဖြယ္ရာ၊ စတိုင္က်ေသာအခင္းအက်င္း၊ အလိုအေလ်ာက္ အလိုက္တသိလုပ္ေဆာင္ေပးမႈ၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေရွ႕ဘက္သို႔ျမင္ႏိုင္စြမ္းအျပင္ ေမာင္းႏွင္သူထိုင္သည့္ေနရာအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္မ်ားအား အေကာင္းဆုံးေနရာခ်ထားမႈတို႔ေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရွိစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ား တက္ၾကြလာေစသည့္အျပင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းေပ်ာ္႐ြင္မႈျဖင့္ပါ ႐ႊင္ျပျမဴးၾကြလာေစမည္ျဖစ္သည္။