တိုက္ခိုက္မိျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာကိုယ္ထည္

SRS ေလအိတ္ ၇လံုး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း VSC

ဘရိတ္အားထိန္းထားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ASEAN NCAP

ကားေနာက္ဆုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖတ္ဝင္လာေသာယာဥ္ မ်ား၏အႏၱရာယ္မွ အခ်က္ေပးသည့္စနစ္ (RCTA)

ကားအေနာက္ၾကည့္ေမာ္နီတာ

ေနာက္ၾကည့္မွန္၊ ဘက္ၾကည့္မွန္္မ်ားျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ
ဧရိယာမ်ားကိုၾကည့္ႏိုင္သည့္ေမာ္နီတာစနစ္ (BSM)

တိုက္ခိုက္မိျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာကိုယ္ထည္

တိုက္ခိုက္မိျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာကိုယ္ထည္

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားေသာအခါ ထြက္ရွိလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစြမ္းအင္ကို စုပ္ယူ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကားအတြင္းခန္းကို လုံၿခဳံေကာင္းမြန္ေစမည့္ စြမ္းအင္ စုပ္ယူသည့္ဇုန္ မ်ားကို ကားေ႐ွ႕ပိုင္း၊ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ပိုင္းစလံုးတို႔၌ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထား ပါသည္။ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစမည့္ ကိုယ္ထည္တည္ ေဆာက္မႈလည္း ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ပါသည္။

SRS ေလအိတ္ ၇လံုး

SRS ေလအိတ္ ၇လံုး

Camry ကို ယာဥ္ေမာင္းသူအတြက္ SRS ေလအိတ္၊ ေ႐ွ႕ခရီးသည္အတြက္ SRS ေလအိတ္၊ ေ႐ွ႕ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေဘးဖက္ SRS ေလအိတ္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ႏွင့္ေနာက္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေဘးဖက္ခန္းစီးကာ SRS ေလအိတ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ ၏ ဒူးေနရာအတြက္ SRS ေလအိတ္တို႔ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း VSC

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း VSC

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေကြ႔မရျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကြ႔လြန္ယိမ္းယိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အခါတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကိုထိန္းထားရန္အတြက္ VSC သည္ ဒ႐ိုက္ထရိန္းမွ ပါဝါထုတ္ လႊတ္မႈကို အလိုအေလ်ာက္ ကန္႔သတ္ေပးၿပီး ဘီးတစ္ဘီးခ်င္းဆီသို႔ သတ္မွတ္ ဘရိတ္ဖမ္းအားကို သက္ေရာက္ေစပါသည္။

ဘရိတ္အားထိန္းထားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဘရိတ္အားထိန္းထားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ပါကင္ ဘရိတ္ (EPB) အား တပ္ဆင္ထား႐ုံ သာမက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ သို႔မဟုတ္ မီးပိြဳင့္တို႔တြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူအား အလုပ္႐ႈပ္ သက္သာေစမည့္ ဘရိတ္အားထိန္းထားေပးသည့္လုပ္္ေဆာင္ခ်က္လည္း ထည့္သြင္း ထားပါသည္။

ASEAN NCAP

ASEAN NCAP

ASEAN NCAP ၏ 5-star အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ရရွိထားသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Camry သည္ သာလြန္ထူးကဲလွသည့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ကို ေပးစြမ္းပါသည္။ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳဝင္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေသာအဂၤါရပ္တို႔တြင္ SRS ေလအိတ္ ၇လံုး၊ ခရီးသည္အားလံုးအတြက္ သံုးခ်က္တုတ္ထိုင္ခံုခါးပတ္၊ ေတာင္တက္ရာတြင္ ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာစနစ္ (HAC)၊ LED ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ ဤအဂၤါရပ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာအေျခအေန မ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေမာင္းႏွင္မႈျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ကားေနာက္ဆုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖတ္ဝင္လာေသာယာဥ္ မ်ား၏အႏၱရာယ္မွ အခ်က္ေပးသည့္စနစ္ (RCTA)

ကားေနာက္ဆုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖတ္ဝင္လာေသာယာဥ္ မ်ား၏အႏၱရာယ္မွ အခ်က္ေပးသည့္စနစ္ (RCTA)

ကားေနာက္ဆုတ္ေသာအခါ RCTA လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ ယာဥ္ေနာက္႐ွိ ၾကည့္ရန္ ခက္ခဲေသာေနရာမ်ား ဆီသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ယာဥ္မ်ားကို သတိျပဳႏိုင္ရန္ ေရာင္ျခည္ လႈိင္းမ်ဥ္းငယ္ေလးမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ျဖတ္ဝင္လာေသာယာဥ္အား ေတြ႔႐ွိလွ်င္ RCTA လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အျပင္ဖက္မွန္မ်ား႐ွိ အခ်က္ေပး ဥၾသႏွင့္ အခ်က္ျပမီးတို႔ကို အသံုးျပဳကာ အခ်က္ေပးပါသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

ကားအေနာက္ၾကည့္ေမာ္နီတာ

ကားအေနာက္ၾကည့္ေမာ္နီတာ

ယင္းသည္ အေျဖာင့္ သို႔မဟုတ္ မ်ဥ္းၿပိဳင္အေနအထားပါကင္ထိုးေသာအခါ ေခ်ာေမာစြာ ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကားေနာက္႐ွိကင္မရာမွျမင္ကြင္းႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္းသူ အား လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းညႊန္မ်ားကို ကူညီျပသေပးပါသည္။

ေနာက္ၾကည့္မွန္၊ ဘက္ၾကည့္မွန္္မ်ားျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ
ဧရိယာမ်ားကိုၾကည့္ႏိုင္သည့္ေမာ္နီတာစနစ္ (BSM)

ေနာက္ၾကည့္မွန္၊ ဘက္ၾကည့္မွန္္မ်ားျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ ဧရိယာမ်ားကိုၾကည့္ႏိုင္သည့္ေမာ္နီတာစနစ္ (BSM)

တံခါးမွန္မ်ားထဲမွမျမင္ရေသာ ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္လမ္းေၾကာ မ်ားမွယာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာအခါ LED အခ်က္ျပမီးသည္ သက္ဆိုင္ရာတံခါးမွန္ေပၚတြင္ လင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူမွ ေကြ႕ျခင္းအခ်က္ျပမီးကိုဖြင့္ေသာအခါ စတင္၍မွတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

Close