ဇိမ္ရွိၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အတြင္းခန္း

ေလေအးေပးျခင္း

LED စာလုံးထြင္းထားေသာအျပားရွိမီးႏွင့္ စာဖတ္မီးမ်ား

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ ေသာေနရာမ်ား

ကားေနာက္ခန္္းရွိလက္တင္တန္းမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္မ်ား

ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာဒီဇိုင္း

ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမင္ႏိုင္စြမ္း

စတီယာရင္ဘီး

အပိုင္းအကန္႔လိုက္ျပသေပးေသာ မီတာမ်ား

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

အရည္အေသြးျမင့္ထိုင္ခုံမ်ား

သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အတြင္းခန္း

ဇိမ္ရွိၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အတြင္းခန္း

ေဘာနက္တစ္ဝက္ပုံစံ အေရွ႕ဘက္စြန္းဒီဇိုင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ကားအေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံမ်ား ေအာက္တြင္ရွိေသာ အင္ဂ်င္ကို အေရွ႕ဘက္သို႔ ေျပာင္းထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ကားအတြင္းခန္း ေနရာကို ပိုမိုဆိတ္ၿငိမ္ေစၿပီး ဇိမ္ရွိေစသည္။

ေလေအးေပးျခင္း

ေလေအးေပးျခင္း

ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရေစရန္ ေအးျမၿပီး ဇိမ္ရွိေစေသာ ကားအေ႐ွ႕ခန္းႏွင့္ ေနာက္ခန္းရွိ ေလေအးေပးျခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

LED စာလုံးထြင္းထားေသာအျပားရွိမီးႏွင့္ စာဖတ္မီးမ်ား

LED စာလုံးထြင္းထားေသာအျပားရွိမီးႏွင့္ စာဖတ္မီးမ်ား

LED ေျခနင္းမီးႏွင့္ စာလုံးထြင္းထားေသာအျပားရွိမီးတို႔ကို ဆြဲတံခါးေျခနင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ ကားေပၚတက္ရ၊ ဆင္းရသည္ကို ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူေစသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ စာဖတ္မီးမ်ားပါရွိၿပီး ေန႔အခ်ိန္တြင္ ကားအတြင္းခန္း၌ မီးေရာင္မွိန္မွိန္ျဖင့္ ဇိမ္က်စြာစာဖတ္ႏိုင္ေစရန္ လုံေလာက္ေသာမီးေရာင္းကိုု ေပးစြမ္းပါသည္။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ ေသာေနရာမ်ား

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ ေသာေနရာမ်ား

(A) ပစၥည္းမ်ားကို ေသေသသပ္သပ္ျဖင့္ အလ်င္အျမန္သိမ္းဆည္းထားရွိႏိုင္ေစမည့္ ေခါင္းေပၚရွိေသတၱာပုံး။
(B) ေသးငယ္ေသာပစၥည္းမ်ားထည့္ထားႏိုင္ေစမည့္ ေခါင္းေပၚရွိ ေသတၱာပုံး။
(C) ေသးငယ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အဆင္ေျပေျပ ထည့္ထားႏိုင္္မည့္ ခြက္။
(D) ေသးငယ္ေသာပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မည့္ ထိပ္တြင္ေကြးေနေသာ ပြင့္တက္လာသည့္တံခါးပါရွိသည့္ အလယ္ဗဟိုရွိေသတၱာပုံး။
(E) A4 အ႐ြယ္အစားဖိုင္မ်ားဆံ့သည့္ တံခါးရွိအိတ္။
(F) ကားေနာက္ခန္္းအနိမ့္ပိုင္းရွိ ေသသပ္ေသာ ပုလင္းထည့္သည့္ေနရာမ်ား။

ကားေနာက္ခန္္းရွိလက္တင္တန္းမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္မ်ား

ကားေနာက္ခန္္းရွိလက္တင္တန္းမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္မ်ား

ကားအတြင္းခန္း၌ ဇိမ္ရွိေစရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ အဆင္ေျပေျပ သြားလာႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေခါက္ခ်ိဳး ႏိုင္သည့္လက္တင္တန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။ အလယ္ခုံမ်ား၏ ထိုင္ခုံေနာက္ဖက္႐ွိ လက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ သြားလာေနစဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ယိမ္းထိုး သြားလွ်င္ စိတ္သက္သာရာရေစႏိုင္ပါသည္။

ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာဒီဇိုင္း

ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာဒီဇိုင္း

ျမင္ကြင္းေကာင္းမြန္ေသာ ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာသည္ အသုံးျပဳရလြယ္ကူၿပီး ေမာင္းႏွင္သူအား ယုံၾကည္မႈ ရွိေစသည့္အျပင္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေနရာမွန္သမွ်တြင္ ဇိမ္႐ွိ႐ွိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမင္ႏိုင္စြမ္း

ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမင္ႏိုင္စြမ္း

အေရွ႕ဘက္ျပတင္းေပါက္၏ဦးပိုင္းကို ေအာက္ႏွိမ့္ထားၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႔ ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကီးမားေသာမွန္ခ်ပ္ႀကီးကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ကားေအာက္ဖက္ ျမင္ကြင္းကို စစ္ေဆးႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမွန္လည္း တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။

စတီယာရင္ဘီး

စတီယာရင္ဘီး

စတီယာရင္ဘီးတြင္ အသံျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း ခလုတ္မ်ားစသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားပါရွိပါသည္။

အပိုင္းအကန္႔လိုက္ျပသေပးေသာ မီတာမ်ား

အပိုင္းအကန္႔လိုက္ျပသေပးေသာ မီတာမ်ား

ဇုန္အဓိကအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ အမိုက္စား အလယ္အလတ္အမွတ္အသားမ်ား ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ကာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ အျမန္ႏႈန္းျပ မီတာပါရွိသည့္ အပိုင္းအကန္႔မ်ားႏွင့္တကြ 3 မီတာက်ယ္မ်က္ႏွာျပင္ဟာ အသုံးတည့္မည့္ လွပျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

AM/FM ပါရွိသည့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားေသာ မာလ္တီမီဒီယာစနစ္တြင္ မိမိလက္ေခ်ာင္းကိုအသုံးျပဳ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ ခံစားသိျမင္ ႏိုင္ေသာ 7-လက္မက်ယ္ မ်က္ႏွာျပင္ ပါရွိပါသည္။ အဆိုပါစနစ္တြင္ စပီကာ 6 လုံးပါရွိၿပီး CD ေရာ DVD မ်ားကိုပါ ဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ USB/AUX အေပါက္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အရည္အေသြးျမင့္ထိုင္ခုံမ်ား

အရည္အေသြးျမင့္ထိုင္ခုံမ်ား

ေသခ်ာစြာေနရာခ်တပ္ဆင္ထားေသာ ထိုင္ခုံမ်ားကို လည္သာႏွင့္ခ်ည္သား ေပါင္းစပ္ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။ ခ်ဳပ္႐ိုးခ်ဳပ္သားမ်ားက ကားအတြင္းပိုင္းရွိ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ လက္မႈပညာကို ေဖာ္ထုတ္ျပသလ်က္ရွိသည္။

Close

အေျပာက္အမႊန္းမ်ားျဖင့္ပုံစံေဖာ္ထားေသာ က်ည္ဆန္ရထားျပတင္းေပါက္ပုံစံ ျပတင္းေပါက္ဖရိန္မ်ားတပ္ဆင္ပါရွိၿပီး လိုက္ပါ စီးနင္းသူအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အတြင္းခန္းေနရာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းပါရွိသည့္အျပင္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ထိေတြ႕ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။