ယာဥ္တိုက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သတိေပးစနစ္ (PCS)

အလိုအေလ်ာက္ အ႐ွိန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (DRCC)

စတီယာရင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းလဲသြားျခင္းအခ်က္ျပ(LDA)/ ယာဥ္ေၾကာအတြင္းေမာင္းႏွင္ေစသည့္အကူအညီ(LTA)

အလိုအေလ်ာက္မီးႀကီးေျပာင္းစနစ္(AHB)

ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္(VSC)

ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ကိုယ္ထည္ဖြဲ႔စည္းပံု

ေနာက္ၾကည့္ မ်က္ႏွာျပင္

Pre-Collision System (PCS)

ယာဥ္တိုက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သတိေပးစနစ္ (PCS)

PCS သည္ ကားအေရွ႕ဘက္ရွိ အျခားယာဥ္မ်ားကို အာ႐ုံခံရန္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ စနစ္က ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အာ႐ုံခံမိပါက သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ဘရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ျဖင့္ ယာဥ္တိုက္မႈ ကာကြယ္သည့္ ေမာင္းႏွင္မႈအေနအထားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းအား အကူအညီေပးသည္။
စနစ္က ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္လုဆဲဆဲအေျခအေနကို ခ်ိန္ဆမိပါက PCS သည္ ယာဥ္တိုက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ထပ္ေပါင္းဘရိတ္အားကို အသံုးခ်ၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း၊ ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ စနစ္တက် အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရႈေပးပါ။

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

အလိုအေလ်ာက္ အ႐ွိန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (DRCC)

DRCC သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အရွိန္နႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနေစၿပီး အေရွ႕တြင္သြားေနေသာ ယာဥ္မွ ေဘးကင္းေသာ အကြာအေဝးတစ္ခုတြင္ ရွိေနေစရန္ အရွိန္နႈန္းကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညွိေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း၊ ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ စနစ္တက် အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရႈေပးပါ။

Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control / Lane Tracing Assist (LTA)

စတီယာရင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းလဲသြားျခင္းအခ်က္ျပ (LDA)/ ယာဥ္ေၾကာအတြင္းေမာင္းႏွင္ေစသည့္အကူအညီ (LTA)

LDA/LTA သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး မေတာ္တဆ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ားရွိပါက ယာဥ္ေမာင္းအား ဖန္သားျပင္၊ အခ်က္ေပးသံမ်ားႏွင့္ စတီယာရင္အကူအညီတို႔မွတစ္ဆင့္ သတိေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း၊ ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ စနစ္တက် အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရႈေပးပါ။

Automatic High Beam (AHB)

အလိုအေလ်ာက္မီးႀကီးေျပာင္းစနစ္(AHB)

AHB သည္ ညအခ်ိန္ ေမာင္းႏွင္ေသာအခါမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အလင္းေရာင္မ်ားကို အာ႐ုံခံကာ ျမင္ကြင္း ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ အေရွ႕မွ လာေနေသာ ယာဥ္မ်ားထံသို႔ အလင္းစူးျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျမင့္မီးႏွင့္ အနိမ့္မီးတို႔ကို အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း၊ ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ စနစ္တက် အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရႈေပးပါ။

Vehicle Stability Control (VSC)

ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္(VSC)

VSC သည္ အေကြ႕တစ္ခုတြင္ ကားဘီးတစ္ခုခ်င္းစီသို႔ ဘရိတ္အားႏွင့္ အင္ဂ်င္ပါဝါကို အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိေပးျခင္းျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ၎၏ ဦးတည္ရာအတိုင္းရွိေနေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း၊ ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ စနစ္တက် အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ရႈေပးပါ။

Hill-start Assist Control

ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

မတ္ေစာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ လမ္းေခ်ာေနေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာတစ္ခုတြင္ ကားစက္ႏိႈးေသာအခါ အေနာက္သို႔ ျပန္ေလွ်ာက်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

Back Monitor

ကိုယ္ထည္ဖြဲ႔စည္းပံု

အေရွ႕ေရာအေနာက္ပါ ထိခိုက္မႈအား စုပ္ယူဇံုမ်ားပါရွိေသာ ခိုင္ခံ့မႈျမင့္မားသည့္ ကားအတြင္းခန္းသည္ ယာဥ္တိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ထိခိုက္မႈအားမ်ားကို စုပ္ယူေပးကာ အားမ်ားျပန္႔ႏွံ႔ကာ ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

Back Monitor

ေနာက္ၾကည့္ မ်က္ႏွာျပင္

ေထာင့္မွန္အေနအထားႏွင့္ အၿပိဳင္ပါကင္ထိုးေသာအခါမ်ားတြင္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏိုင္ရန္ အေနာက္ကင္မရာျပကြက္က ကူညီေပးပါသည္။
အေနာက္ဘက္ ျပသကြက္က ျပသႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ အကန္႕အသတ္ရွိသည္။ မေမာင္းႏွင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကို အေသအခ်ာၾကည့္ရႈေပးပါ။

Close


စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈက ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္

Toyota Safety Sense Video

Pre-Collision System

Lane Departure Alert

Automatic High Beam

Dynamic Radar Cruise Control