Instrument panel

Functionality

Auto air conditioner

Storage space

Seat

Luggage space storage

Instrument panel

Instrument panel

တိက်မွန္ကန္ေသာသြင္ျပင္-

ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈမွာထူးျခား ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည့္ဒီဇိုင္းတြင္
လွပေသာအစိတ္အပိုင္း၊ ျမင့္မားေသာေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍၊ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာစနစ္ႏွင့္ ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႔အႀကံဳကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

Functionality

Functionality

(က)အဆင့္ျမင့္မားေသာအဝင္စနစ္ႏွင့္ စက္ႏိႈးႏိုင္ေသာစနစ္
လွ်ပ္စစ္ေသာ့ကိုင္ေဆာင္ထားခ်ိန္တြင္၊ အေရွ႕တံခါးလက္ကိုင္အား သာမာန္ဖိႏွိပ္ရံုျဖင့္ တံခါးေလာ့ခ္ခ်ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး၊ ဘရိတ္ေျခနင္းအား သာမာန္ဖိနင္းျခင္း ႏွင့္ အင္ဂ်င္စက္ခလုတ္အားႏွိပ္ရံုျဖင့္ ကားစတင္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါသည္။

(ခ) ေပါင္းစပ္မီတာဒိုင္ခြက္မ်ား
အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ေသာ မီတာဒိုင္ခြက္ႏွင့္ ၄.၂ လက္မရွိေသာ အေရာင္ပါ TFT (ထရန္ဆစၥတာ ဖလင္လက္တံငယ္) အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအားေဖာ္ျပေပးေသာ ဒိုင္ခြက္သည္ တစ္ႀကိမ္ၾကည့္လိုက္ရံုျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းအား ယာဥ္ႏွင့္ပက္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားအား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။
Eco ေမာင္းႏွင္ျခင္း (ဆီစားသက္သာေစေသာစနစ္) ဒိုင္ခြက္သည္ Eco ေမာင္းႏွင္ျခင္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

(ဂ) အဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္
မည္သည့္ထိုင္ခံုတြင္မဆို အသံထြက္ေကာင္းေသာစပီကာမ်ားအား ေနရာတက် တပ္ ဆင္ထားသည္။
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ၾကီးမားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မွတစ္ဆင့္ ထိေတြ႔ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) USB/mini-jack
ေနရာမေရြးသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ music player မ်ားအား ေမာ္ေတာ္ကား၏စပီကာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာသီခ်င္းနားဆင္ႏိုင္ပါသည္။

Auto air conditioner

Auto air conditioner

စြမ္းရည္ျမင့္မားထိေရာက္ေသာစနစ္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစေသာ အခန္းအပူခ်ိန္ကိုထိန္းသိမ္းေပးျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆင္ျမင့္ေလာင္စာေခြ်တာေရးကိုပါ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အေနာက္ဒုတိယတန္း ႏွင့္ တတိယတန္းအထက္ မ်က္ႏွာက်က္ရွိ ေလေအးေပးကိရိယာမွာ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာေအးျမမႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ဒုတိယတန္း ထိုင္ခံုမ်ား၏ မ်က္ႏွာက်က္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဘာင္ကြက္မွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕သည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

Storage space

Storage space

ထူးျခားေသာအသံုးဝင္မႈ

သင့္ေနထိုင္မႈဘဝပံုစံကိုျပည့္စံုေစျခင္း။
ဘက္စံုေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာေနရာထိုင္ခင္းအျပင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈဘဝပံုစံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္စြာ ပစၥည္းမ်ားထားႏိုင္သည့္ ေနရာလြတ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေပးထားပါသည္။

(က)အေပၚရွိပစၥည္းမ်ားထားသိုႏိုင္ေသာဗီရို
(ခ)အေရွ႕ဖက္ရွိ ခြက္မ်ားထားႏိုင္ေသာထည့္စရာခြက္
(ဂ)အေအးခံေသတၱာ
(ဃ) ဒုတိယတန္းထိုင္ခံုရွိပစၥည္းထားရာေနရာ
(င) အလယ္လက္တင္တန္းရွိခြက္ထားရွိရာေနရာ

Seat

Seat

က်ယ္ဝန္းေသာအခန္းမွာ လူႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေပါင္းတည္းေနရာခ်ထားႏိုင္ရန္ ေနရာအေနအထားကို အျမန္ဆံုးျပန္စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယတန္းရွိ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္အထားအသိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ တတိယတန္းအား အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြက္ ေနရာက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ရယူလိုပါက ဒုတိယတန္းကို တတိယတန္း ခံုတန္းေပၚသို႔ ေခါက္သိမ္း ၍ ခ်ိတ္တံျဖင့္ခ်ိတ္၍ ရႏိုင္သည္။

Luggage space storage

Luggage space storage

ခရီးေဆာင္အိတ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိရာေနရာေဘးတြင္ရွိျပီး ကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူထားရွိရန္ အသံုးဝင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

Close

လွပခန္႔ညား၍ စိတ္ခ်မ္းသာေစေသာ- ေနရာတစ္ခုအား သင္မွ်ေဝခ်င္လာပါလိမ့္မယ္။
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္၍ က်ယ္ဝန္းကာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အခန္းငယ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏အရည္အေသြးအား ျမင့္မားေစကာ၊ ယာဥ္ေမာင္းရာတြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ ေခတ္မီေသာပတ္ဝန္းက်င္သစ္တစ္ခု ကိုဖန္တီးေပးပါသည္။