လြယ္ကူေသာဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္

ထိပ္တန္းအဆင့္ ကုန္တင္ႏိုင္စြမ္း

Easy Entry and Exit

လြယ္ကူေသာဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္

က်ယ္ဝန္းၿပီး ေလွ်ာထုတ္ႏိုင္ေသာတံခါးေၾကာင့္ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္၊ ထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Class-leading Cargo Capacity

ထိပ္တန္းအဆင့္ ကုန္တင္ႏိုင္စြမ္း

HIACE Van ၏ကုန္တင္ရန္ေနရာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ကုန္တင္ႏိုင္စြမ္း တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

Close