အေရွ႕ေလခြင္းအကာ (Spoiler) ႏွင့္ သံဇကာ (Grille) (VX-R အထူးသီးသန႔္)

ေဘးဘက္ေျခနင္းျပားတြင္ မီးမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း (VX-R အထူးသီးသန႔္)

၂၀ လက္မ အလူမီနီယံကားဘီးမ်ား (VX-R အထူးသီးသန႔္)

အေနာက္ဘမ္ပါေလခြင္းအကာ (Spoiler) (VX-R အထူးသီးသန႔္)

လွ်ပ္စစ္အားသုံး ေနာက္ခန္းတံခါး

Front Spoiler & Grille (Exclusive VX-R)

အေရွ႕ေလခြင္းအကာ (Spoiler) ႏွင့္ သံဇကာ (Grille) (VX-R အထူးသီးသန႔္)

“King of 4WD” ရဲ႕ ခန႔္ထည္ၿပီး ေကာင္းစြာပုံေဖာ္ထားေသာ အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခု ဖန္တီးဖို႔ VX-R grade အတြက္ အေရွ႕ဘမ္ပါေလခြင္းအကာ (Spoiler) ႏွင့္ သံဇကာ (Grille) တို႔ကို သီးသန႔္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားပါသည္။

Full Cover Side Steps with Illumination (Exclusive VX-R)

ေဘးဘက္ေျခနင္းျပားတြင္ မီးမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း (VX-R အထူးသီးသန႔္)

VX-R grade အတြက္ မီးမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး Plastic ျဖင့္ အျပည့္ဖုံးအုပ္ထားေသာ ေဘးဘက္ေျခနင္းျပားမ်ားက ကားအဝင္ အထြက္ကို ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။ ေဘးဘက္ေျခနင္းျပားမ်ားကို ကိုယ္ထည္ႏွင့္ တြဲထားပုံက တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။

20-inch Aluminum Wheels (Exclusive VX-R)

၂၀ လက္မ အလူမီနီယံကားဘီးမ်ား (VX-R အထူးသီးသန႔္)

VX-R grade အတြက္ သီးသန႔္ျဖစ္တဲ့ ၂၀ လက္မ အလူမီနီယံကားဘီးမ်ားႏွင့္ 285/50R20 တာယာမ်ားက Land Cruiser လို ကားမ်ိဳး၏ ေအာက္ခံကိုယ္ထည္နဲ႔သာ သင့္ေတာ္တဲ့ ခန႔္ထည္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ပုံကို ျမင္သာေစသည္။

Rear Bumper Spoiler (Exclusive VX-R)

အေနာက္ဘမ္ပါေလခြင္းအကာ (Spoiler) (VX-R အထူးသီးသန႔္)

VX-R grade အတြက္ အထူးဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ အေနာက္ဘမ္ပါေလခြင္းအကာ (Spoiler) က ကားအေနာက္ဘက္ပုံသ႑ာန္ကို ေၾကာ့ရွင္းခန႔္ထည္ေစၿပီး တည္ၿငိမ္မႈကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္။

Electrically Powered Back Door

လွ်ပ္စစ္အားသုံး ေနာက္ခန္းတံခါး

တံခါးက်ပ္ေနျခင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ခန္းတံခါးကို အေဝးထိန္းခလုတ္ျဖင့္ ဖြင့္ႏိုင္၊ ပိတ္ႏိုင္သလို တံခါးေအာက္ဘက္အစြန္းရွိ ခလုတ္ျဖင့္လည္း ပိတ္ႏိုင္သည္။ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိေစသလို ေဘးကင္းလုံျခံဳေစသည္။

Close

ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဝင့္ႂကြားေနမည့္ VX-R grade အသစ္သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါၿပီ။