တစ္ေယာက္ထိုင္ သီးသန္႔ခုံမ်ားျဖင့္ဇိမ္က်က်ထိုင္ႏိုင္ျခင္း

ႏွစ္လိုဖြယ္ေနရာက်ယ္ပါ႐ွိေသာ အဂၤါရပ္မ်ား

အပ်ံစား ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ထိုင္ခြင္ေနရာ

ေ႐ွ႕ထိုင္ခုံမ်ား

မီတာဒိုင္ခြက္မ်ားႏွင့္ စတီယာရင္ဘီး႐ွိခလုတ္မ်ား

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

အလိုေလ်ာက္ ေလေအးေပးစက္ ၂ ခု

ကားအတြင္းခန္း၏ အသုံးဝင္မႈ

ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြက္ ေနရာ

Comfortable Seating with Captain Seats

တစ္ေယာက္ထိုင္ သီးသန္႔ခုံမ်ားျဖင့္ ဇိမ္က်က်ထိုင္ႏိုင္ျခင္း

က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ထိုင္ခုံပခုံးမွီမ်ားပါေသာ ခရီးသည္ခုံမ်ားဟာ ဇိမ္႐ွိၿပီး အႏိႈင္းမဲ့ေသာခံစားမႈကိုလည္း ေပးစြမ္းပါသည္။

ဒုတိယအတန္း႐ွိ တစ္ေယာက္ထိုင္သီးသန္႔ ပါဝါထိုင္ခုံမ်ားသည္ ေျခေထာက္တင္မ်ားပါ၍ ပိုၿပီးဇိမ္႐ွိကာ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

Features that Create a Gorgeous Space

ႏွစ္လိုဖြယ္ေနရာက်ယ္ပါ႐ွိေသာ အဂၤါရပ္မ်ား

သစ္သားႏွင့္ သတၱဳတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ေဘာင္ကြတ္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္႐ွိ ခရီးသည္မ်ားကို ဝန္းရံထားၿပီး တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ စြဲမက္ဖြယ္စိတ္ခံစားမႈကို ေပးေနပါသည္။

ေတာက္ပစြာလင္းေနသည့္မီးမ်ားကို ခရီးသည္၏ခါးေနရာေလာက္႐ွိ ေဘးဘက္ခါးပန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ၎တို႔က ကားအတြင္းပိုင္း၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

High-end Cockpit Space

အပ်ံစား ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ထိုင္ခြင္ေနရာ

ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္ေဘာင္ႏွင့္ မီတာဒိုင္ခြက္တို႔ကို ခ်ဳပ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထာသည့္အျပင္ ေ႐ွ႕တံခါးအကြပ္၊ ေက်ာမွီ၊ စတီယာရင္ဘီးႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္သစ္သားကြက္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားျခင္းက ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ထိုင္ခြင္ေနရာကို အပ်ံစား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္းတီးေနပါသည္။

Front Seats

ေ႐ွ႕ထိုင္ခုံမ်ား

သုံးခုံပါေ႐ွ႕ဘက္အတန္းသည္ စီးနင္းရာတြင္ သာမန္ထက္ ပိုမို ၿငိမ့္ေညာင္းေစၿပီး ထူးျခားရည္မြန္ေသာအရည္အေသြးမ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားထိေတြ႕ေစပါသည္။ အလယ္ခုံကို ေခါက္ကာ ခြက္မ်ားထားရန္ေနရာမ်ားႏွင့္အတူ အသုံးတည့္ေသာပစၥည္းထားရန္ေနရာအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Meters and Steering Wheel Switches

မီတာဒိုင္ခြက္မ်ားႏွင့္ စတီယာရင္ဘီး႐ွိခလုတ္မ်ား

မီးေရာင္လင္းေသာ မီတာဒိုင္ခြက္ ၂ ခုသည္ ထူးကဲေသာ ျမင္ႏိုင္စြမ္းအားကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ၄.၂ လက္မ႐ွိေသာ ေရာင္စုံ TFT သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးစုံျပဖန္သားျပင္သည္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာေမာင္းႏွင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အသံစနစ္၊ ဒိုင္ခြက္ဖန္သားျပင္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စတီယာရင္ဘီး႐ွိခလုတ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။

Multimedia System

မာလ္တီမီဒီယာစနစ္

၇ လက္မ႐ွိမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ မာလ္တီမီဒီယာစနစ္သည္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး စမတ္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ AM/FM ေရဒီယို၊ DVD ႏွင့္ CD မ်ား ဖြင့္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

၎တြင္ USB အေပါက္အျပင္ AUX လည္း တပ္ဆင္ပါ႐ွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ Bluetooth ျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္ေပသည္။

Automatic Dual Air Conditioning

အလိုေလ်ာက္ ေလေအးေပးစက္ ၂ ခု

ေ႐ွ႕/ေနာက္ သီးျခားစီထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အလိုေလ်ာက္ေလေအးေပးစနစ္သည္ ယာဥ္တစ္ခုလုံးကို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါသည္။ ဘတ္တီးရီးယားႏွင့္ အနံ႔အသက္႐ွင္းေပးေသာ အက်ဳိးအာနိသင္*2 ႏွင့္ Ion (nanoe*1) ဂ်င္နေရတာမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။

*1: Nanoe အမည္ႏွင့္ တံဆိပ္အမွတ္အသားတို႔သည္ Panasonic Co., Ltd ၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
*2: Nanoe စနစ္ လုံေလာက္စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ မလုပ္ျခင္းသည္ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းစ၊ ေလစီးဆင္းမႈထုထည္ႏွင့္ ဦးတည္ရာ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

Cabin Utility

ကားအတြင္းခန္း၏ အသုံးဝင္မႈ

1) ထိုင္ခုံတိုင္းအတြက္ စာဖတ္မီးမ်ား တပ္ဆင္ပါ႐ွိပါသည္။

2) ေနကာမ်ားသည္ ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး ခရီးသည္မ်ားကို သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။

3) အလယ္႐ွိပစၥည္းထားရန္ေနရာတြင္ က်ယ္ဝန္းလွေသာပစၥည္းထားရန္ေနရာႏွင့္ USB အေပါက္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

4) ထိုင္ခုံတိုင္းတြင္ ေဘးဘက္ခါးပန္းျပင္ညီႏွင့္ ပုလင္းထည့္ရန္ေနရာမ်ား တပ္ဆင္ပါ႐ွိပါသည္။

Luggage Space

ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြက္ ေနရာ

ကူ႐ွင္မ်ားကို အေပၚသုိ႔ပင့္တြန္းၿပီး ခုံမ်ားကို ေ႐ွ႕သို႔တြန္း၍ ေခါက္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆုံးအတန္းမွခုံမ်ားသည္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားထားရန္ေနရာကို တိုးခ်ဲ႕ေပးပါသည္။

Close

လွပေသာအတြင္းပိုင္းက ဇိမ္က်လွေသာခံစားမႈကိုရ႐ွိေစကာ ခရီးသည္မ်ားအား မိမိတို႔၏အခန္းထဲတြင္ေနရသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျပည့္စုံမႈကို ေပးစြမ္းေနပါသည္။