ယာဥ္တိုက္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္စနစ္

အလိုေလ်ာက္ ေ႐ွ႕မီးႀကီးေျပာင္းလဲေပးျခင္းစနစ္

လမ္းေၾကာင္းမွ ခြဲထြက္သြားမႈအခ်က္ျပျခင္း

အလိုအေလ်ာက္အ႐ွိန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ASEAN NCAP

ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

SRS ေလအိတ္ ၁၀ အိတ္

ကားပါကင္အကူစနစ္

Pre-collision System

ယာဥ္တိုက္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္စနစ္

မီလီမီတာ-လႈိင္းေရဒါႏွင့္ ကင္မရာအာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားက ယာဥ္တိုက္မႈကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမိေသာအခါ ယာဥ္ေမာင္းက ဘရိတ္ေျခနင္းကို နင္းလိုက္လွ်င္ စနစ္မွ ယာဥ္တိုက္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ဘရိတ္အကူကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေစမည္။

ယာဥ္ေမာင္းက ဘရိတ္ေျခနင္းကိုမနင္းခဲ့ပါကလည္း ၎စနစ္က ယာဥ္တိုက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဘရိတ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေစမည္။

Automatic High Beam

အလိုေလ်ာက္ ေ႐ွ႕မီးႀကီးေျပာင္းလဲေပးျခင္းစနစ္

ညအခ်ိန္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္တြင္ အေ႐ွ႕ကို ႐ွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ရာအတူတူ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ သြားေနေသာ ယာဥ္မ်ားမွ မီးေရာင္မ်ားကို အာ႐ုံခံမိလွ်င္ ေ႐ွ႕မီးမ်ားကို အနိမ့္မီး သို႔မဟုတ္ အျမင့္မီးသို႔ စနစ္က အလိုေလ်ာက္ခ်ိန္ၫွိေပးသည္။

Lane Departure Alert

လမ္းေၾကာင္းမွ ခြဲထြက္သြားမႈအခ်က္ျပျခင္း

ဤစနစ္က အခ်က္ေပးကိရိယာ၊ စတီယာရင္ဘီးတုန္ခါမႈႏွင့္ သတိေပးအၫႊန္းမီးတို႔ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းကို သတိေပးကာ မေတာ္တဆ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။

Dynamic Radar Cruise Control

အလိုအေလ်ာက္အ႐ွိန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အ႐ွိန္ႏႈန္းအတိုင္း သြားေနေစၿပီး ေ႐ွ႕မွယာဥ္ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာအကြာအေဝးတြင္ ႐ွိေနႏိုင္ေအာင္လည္း ယာဥ္၏အ႐ွိန္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းညွိေပးပါသည္။

ASEAN NCAP

ASEAN NCAP

ASEAN NCAP ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရ ကားေမာ္ဒယ္တစ္ခုအေနႏွင့္ Toyota Majesty သည္ SRS ေလအိတ္ ၁၀ အိတ္၊ ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္စနစ္၊ ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တို႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ အကူစနစ္တို႔ျဖင့္ စိတ္ခ်ရေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

Vehicle Stability Control

ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးေခ်ာ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အာ႐ုံခံမိပါက VSC စနစ္သည္ အင္ဂ်င္ပါဝါႏွင့္ ဘရိတ္အားတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေ႐ွ႕ သို႔မဟုတ္ အေနာက္ဘီးေခ်ာ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

Hill-start Assist Control

ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ေတာင္တက္အကူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (HAC) သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ဥပမာ – မတ္ေစာက္ေသာ အတက္လမ္းတစ္ေနရာတြင္ စက္ႏႈိုးေသာအခါ အေနာက္သို႔ ေလွ်ာက်ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

Ten SRS Airbags

SRS ေလအိတ္ ၁၀ အိတ္

SRS ေလအိတ္ ၁၀ အိတ္သည္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ပါ႐ွိပါသည္ –

၁။ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္ခံု
၂။ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္ခံု ဒူးေခါင္းေနရာ
၃။ အေ႐ွ႕ခရီးသည္ထိုင္ခံု
၄။ အေ႐ွ႕ခံု အလယ္
၅။ အေ႐ွ႕ခံုေဘးဘက္
၆။ အေ႐ွ႕ႏွင့္ အေနာက္ခံုေဘးဘက္ လိုက္ကာေနရာ

ထိုင္ခံုအားလံုးတြင္ ၃ ခ်က္ ELR ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။

Parking Assist

ကားပါကင္အကူစနစ္

ေထာင့္မွန္ သို႔မဟုတ္ မ်ဥ္းၿပိဳင္အေနအထား ပါကင္ထိုးရာတြင္ ယာဥ္အား လိုရာသို႔ခ်ိဳးေကြ႕ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ယာဥ္အေနာက္ပိုင္းျမင္ကြင္းကို ဖန္သားျပင္တြင္ျပထားၿပီး ယာဥ္ေနာက္ဆုတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။
ထို႔ျပင္ အေ႐ွ႕ႏွင့္ အေနာက္ လမ္းေၾကာင္း႐ွင္းအာ႐ုံခံကိရိယာ (clearance sonar) က အတားအဆီးတစ္ခုကို အာ႐ုံခံမိလွ်င္ အသံျဖင့္ အခ်က္ေပးၿပီး အခ်က္အလက္ျပဖန္သားျပင္တြင္ သတိေပးစာကို ျပသသည္။

Close

ကားေမာင္းေနစဥ္တိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ မေတာ္တဆမႈတြင္ ကာကြယ္ေပးမည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ Toyota Majesty က ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးသည္အားလံုးကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းလိုက္ပါလာေစပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္တို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ Toyota Safety SenseTM ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုံၿခံဳေရးစနစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။