၁.၅-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i twin-cam အင္ဂ်င္ (2NR-VE)

အျမန္ႏႈန္း-၄ မ်ိဳး အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးေသာ ဂီယာ

ဆိုင္းထိန္း

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအေကြ႔အခ်င္းဝက္

ေျမျပင္မေ႐ြးေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္စြမ္း

၁.၅-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i twin-cam အင္ဂ်င္ (2NR-VE)

၁.၅-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i twin-cam အင္ဂ်င္ (2NR-VE)

လမ္းအေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ ေစရန္အတြက္ ေမာင္းႏွင္သည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚတုံ႔ျပန္ေပးေသာေလသြင္းစနစ္ႏွင့္ အိတ္ေဇာအဆို႔ရွင္စည္းခ်က္မ်ားကို ဆက္တိုက္ေကာင္းမြန္ေနေစသည့္ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i (အသိဉာဏ္ျမင့္မားေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ႏွစ္လုံးတြဲအဆို႔ရွင္ စည္းခ်က္) ကိုပါ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။

 

အမ်ားဆုံးထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ပမာဏ (SAE အသားတင္) kW/rpm ၇၇/၆၀၀၀
အျမင့္မားဆုံးအင္ဂ်င္ဆြဲအား (SAE အသားတင္) Nm/rpm ၁၃၆/၄၂၀၀

အျမန္ႏႈန္း-၄မ်ိဳးအလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပး ေသာ ဂီယာ

အျမန္ႏႈန္း-၄မ်ိဳးအလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပး ေသာ ဂီယာ

အျမန္ႏႈန္း-၄မ်ိဳးအလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးေသာဂီယာကို 2NR-VE အင္ဂ်င္အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါဝါစြမ္္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆီစားႏႈန္းတို႔ကို သာလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

ဆိုင္းထိန္း

ဆိုင္းထိန္း

MacPherson ေရွ႕ဆိုင္းထိန္းႏွင့္ အဆက္ငါးခုပါရွိေသာ အေနာက္ဆိုင္းထိန္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးနင္းရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျခင္းအျပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ပါ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအေကြ႔အခ်င္းဝက္

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအေကြ႔အခ်င္းဝက္

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ၅.၂-မီတာ အေကြ႕အခ်င္းဝက္ေၾကာင့္ Rush ကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ပါကင္ထိုးသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းၾကားမ်ားတြင္ပင္ လြယ္ကူ၊ ေအးေဆးစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမျပင္မေ႐ြးေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္စြမ္း

ေျမျပင္မေ႐ြးေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္စြမ္း

လမ္းၾကမ္းမ်ား တြင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ ေစရန္ ကားေအာက္ေျခ ကိုျမွင့္ထားၿပီး ထြက္ခြာ ရာ ေထာင့္ ခ်ိဳးအဆင္ေျပေအာင္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ Rush ကို ေျမျပင္အေနအထားမေ႐ြးတြင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

၁. ခ်ည္းကပ္ေထာင့္ – 31.0°
၂. ေျမျပင္ျပတ္သားရွင္းလင္းမႈ – 220mm
၃. ထြက္ခြာရာေထာင့္ခ်ိဳး – 26.5°
၄. ေရထဲတြင္ျမွဳပ္ထားႏိုင္ေသာအျမင့္ – 600mm

Close

အေရွ႕ထိုင္အင္ဂ်င္၊ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္တို႔မွ ရရွိေသာ ပါဝါႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။