About TOYOTA Beyond TOYOTA

ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ Toyota သည္ အနာဂတ္ စီးနင္းသြားလာမႈ က႑၌ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး စီးနင္းသြားလာေနသူမ်ားအတြက္ ေဘးအကင္းဆံုး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အရိွဆုံး နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ကမာၻတဝွမ္းရ ိွ ေနထိုင္မႈ ဘဝမ်ားက ို ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရည္အေသြးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ မနားမေန ဆန္းသစ္တီထြငမ္ ႈ၊ ေနထိုင္ရာ ကမာၻေျမအေပၚ ေလးစားတန္ဖိုးထားမ ႈတု႔ိသည္ကၽြႏ္ုပ္တို္႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ သာလြန္ေစရန္အျပင္ အၿပဳံးပန္းဆုလာဒ္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္သာ ျဖစ္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိေသာ သူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္စြမ္းရည္ကို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈျမင့္မားေသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ကြ်နု္ပ္တို႔ အေရာက္လွမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Toyota Myanmar သည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ ယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။ အနာဂတ္၏ စီးနင္းသြားလာမႈ အသိုက္အဝန္းထဲတြင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ လိုအပ္ခ်က္ေတြႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ယာဥ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အစဥ္အျမဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု “TOYOTA Beyond TOYOTA” ကမ္ပိန္းမွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ လူႀကီးမင္း၏ ေမာ္ေတာ္ကားအသံုးျပဳတဲ့ ဘဝခရီးစဥ္တစ္ေလ်ွာက္မွာ Toyota အေနနဲ႔ တစ္သက္တာလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ရွိေနေပးနိုင္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။

မနက္ျဖန္၏ Toyota သည္ ဒီေန႔၏ Toyota ထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
“TOYOTA Beyond TOYOTA” ကမ္ပိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္တင္ျပသြားလိုသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Eco-friendliness & Social Responsibility
Eco-friendliness & Social Responsibility - Toyota Environmental Challenge - Challenge 3 –Plant Zero CO2 Emissions Challenge

Eco-friendliness & Social Responsibility – Toyota Environmental Challenge – Challenge 3 –Plant Zero CO2 Emissions Challenge
Toyota သည် စိန်ခေါ်မှု(၆)ခုပါဝင်သော(၂၀၅၀)ခုနှစ် Toyota ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုလုံးဝ မရှိအောင်သာမက ကောင်းကျိုးသက်ရောက်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ တတိယ စိန်ခေါ်မှုကတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့လုံးဝမထွက် ရှိရေး စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရာမှာမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့လုံးဝမထွက် ရှိအောင် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


High Quality & Social Responsibility - Dealer Network Expansion

High Quality & Social Responsibility – Dealer Network Expansion

Social Responsibility - Local Production

Social Responsibility – Local Production

Social Responsibility - Toyota Dream Car Art Contest

Social Responsibility – Dream Car Art Contest


Innovation – Toyota New Global Architecture

Innovation – Toyota New Global Architecture

High Quality - Myanmar Car of the Year

High Quality – Myanmar Car of the Year

High Quality and  Social Responsibility

High Quality and Social Responsibility – 5 Continents Drive Project


High Quality - Crash Tests

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း – ကမၻာ့အဆင့မ္ ီ ေလ့က်င့ေ္ မာင္းႏငွ ္ေရးပတဝ္ န္းက်င္တစခ္ ုကို ပုေံ ဖာ္ဖန္တီးေပးသည့စ္ ကး

High Quality - Crash Tests

အရည္ အေသြးျမင့္ – ယာဥ္တိုက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ာ

Innovation – Toyota Safety Sense

ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း – Toyota ၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အာ႐ုံခံစနစ္


Wise

ေပးေခ်လိုကရ္ သည့ ္ ေငြပမာဏ၏တန္ဖိုး – ၿပန္ေရာင္းတဲ့အခ်ိနမ္ ွာ ရရမိွ ယ့္တနဖ္ ိုး

Value for Money - “Fuel Efficient Toyota Cars”

ေပးေခ်လိုက္ရသည့္ေငြပမာဏ ၏တန္ဖိုး – ေလာင္စာဆီစားသက္သာေသာ Toyota ကားမ်ား

High Quality - “Service Quality”

ျမင့္မားေသာအရည္အေသြး – ဝန္ေဆာင္ မွဳ အရည္အေသြး