t9_toyota_logo01

“TOYOTA မွ ျပဳလုပ္သည္” ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ကိုု ရည္ရြယ္ျခင္း။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႔ Crown ကို ပထမဆံုးတင္ပို႔ေသာအခါ Toyota သည္ ယင္း၏ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ကမာၻအႏွံ႕သို႔ ေရာင္းရန္ထိရည္ရြယ္ ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း Toyota သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိသြားပါသည္။
ပို႔ကုန္မ်ား ဆက္လက္တိုးတက္သလို၊ ထုတ္လုပ္သည့္ အေျခစိုက္စက္ရံုမ်ားကို “လိုအပ္မႈ တည္ရွိေသာ ေနရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ထုတ္လုပ္မည္”
ဟူေသာ မူ၀ါဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယခုအခါ တိုင္းျပည္ေပါင္း ၂၅ ခုတြင္ အေျခစိုက္စက္ရံု ၅၁ ခုရွိသည္။
ထို႔ျပင္ ေရျခားေျမျခား အရပ္ ၉ ခုတြင္ ပံုစံ၊သုေတသနႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခစိုက္ဌာနမ်ားရွိသည္။
“ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပံုစံမွ ထုတ္လုပ္မႈသို႔၊ ထို႔ျပင္ အေရာင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ”မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ Toyota သည္ တစ္သမတ္တည္း globalization ႏွင့္ localization ကို ရရွိေနသည္။

ထုတ္လုပ္မႈသည္ ကမာၻအႏွံ႕(globalization)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ၊ ေက်ာ္လႊားရသည့္အခ်က္အခဲမ်ားထဲမွ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ယံုၾကည္ရေသာ အရည္အေသြးရွိမႈျဖစ္သည္။ “မည္သည့္ ေနရာတြင္ Toyota ယာဥ္ကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ သူတို႔သည္ တူညီေသာ အဆင့္ျမင့္
အရည္အေသြးရွိရမည္။” ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ Toyota သည္ “Made by TOYOTA.” သို႔မဟုတ္”Made in Japan”ဟု တံဆိပ္မခတ္ႏွိပ္ဘဲ
“TOYOTA မွ ျပဳလုပ္သည္”ဆိုေသာ တံဆိပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ယာဥ္အားလံုးကို ခတ္ႏွိပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Toyota ၏ ထုတ္လုပ္မႈ အျမင္ျဖစ္ေသာ “Toyota Way”ကိုရျခားေျမျခားရွိ အေျခစိုက္ စက္ရံုမ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေရျခားေျမျခားရွိ အေျခစိုက္စက္ရံုမ်ားသို႔ Japan ျပည္မွ ေပးေသာ ေထာက္ပံ့မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ဘာသာအားကိုးမႈကို ေမြးျမဴႏိုင္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ – မၾကာမီက Texas ျပည္နယ္ရွိ Toyota စက္ရံု ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကတဲက Kentucky တြင္စတင္တည္ေထာင္ထားေသာ Toyota စက္ရံု မွမည္ကဲ့သို႔ စက္ရံုလည္ပတ္မႈရွိပံုမည္ကဲ့သို႔နည္းပညာကိုအမ်ားအျပားအသံုးခ်ပံုကို ေလ့လာေစသည္။

ယံုၾကည္ရေသာ အရည္အေသြးရွိမႈႏွင့္ “Toyota Way”ကို ျဖန္႔ရန္မွာ လူမ်ားကို ပညာေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု Toyota မွ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ Global Production Center (GPC) ကို Toyota ၿမိဳ႕ရွိ Motomachi Plant အတြင္း၌ တည္ေထာင္ လိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ ဥေရာပေဒသႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ားတြင္ အလားတူ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း GPCs မ်ားကို United States ,United Kingdom ႏွင့္ Thailand ႏိုင္ငံတို႔တြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။

pro_design_tcm323-196880

The Toyota Way
Sharing the Toyota Way Values

Toyota_Way_tcm323-196881

Toyota ၏ လမ္းညြန္မႈ မူ၀ါဒမ်ားသည္ Toyota ကုမၸဏီ၏ ကမၻာအႏွံ႕လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ Toyota Way 2001 သည္ Toyota ၏
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္ဖိုးႏွင့္စီးပြားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္
လက္ခံနားလည္လာေစရန္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္က Toyota သည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ၊ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္
စီးပြားေရးနည္းလမ္းတို႔မွာ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းမွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္၍ အနက္ဖြင့္ခဲ့သည္။ Toyota သည္
အဖြဲ႕သားတိုင္းတူညီေသာ စံကို တန္ဖိုးထားမႈဟူသည့္ယဥ္ေက်းမႈပံုံစံသို႔ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ကမာၻ႔ကုမၸဏီအစစ္အမွန္ျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

Toyota လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ေက်ာရိုးအျဖစ္ ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနရန္ Toyota Wayသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္တြင္
တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲသြားရမည္။ ၄င္း၏ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို Toyota မွ အနာဂတ္တြင္ တင္ျပပါမည္။

Toyota Way ကို ေထာက္ပံ့ထားေသာ အဓိက၂ခ်က္မွာ “အစဥ္တိုးတက္မႈ” ႏွင့္ “လူသားမ်ားအား ေလးစားမႈ” ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ဘယ္ေသာအခါမွ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေက်နပ္ ေနသည္မရွိဘဲ၊ အၾကံဥာဏ္သစ္ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စြမ္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေရွ႕သို႔
တိုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေနသည္။ Toyota ႏွင့္ဆက္စပ္ပက္သက္ေနသူအားလံုးကိုလည္း ေလးစားလ်က္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမွာ
တစ္ဦးခ်င္းအားထုတ္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕သားအားလံုး၏ ညီညြတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

Human Resources Development by the Toyota Institute

Toyota Way ကို မွ်ေ၀ရန္ႏွင့္ အားေပးေထာက္ပံ့ရန္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Toyota Instituteကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရျခား၊ေျမျခားရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ North America (U.S.)၊ Europe (Belgium)၊ Asia (Thailand and China), Africa (South Africa) ႏွင့္ Oceania (Australia) ကလည္း Toyota Instituteကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းလူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သင္တန္းေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။