Guiding Principles

Guiding Principles at Toyota
 1. လူမ်ိဳးတုိင္းမိမိတို႕၏ဘာသာစကားႏွင့္တရားဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ကိုၾကည္ ညိဳေလးစားျပီး၊ ပြင့္လင္းမ်ွတေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကမာၻၾကီး၏စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ပါမည္။
 2. ႏိုင္ငံတုိင္း၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုေလးစားျပီး စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဒသဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးရပါမည္။
 3. ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အာရံုစူးစိုက္ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ျပီးေဘးအႏာၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး မိမိတို႔၏လႈပ္ရွားမႈအားလံုးမွတစ္ဆင့္ ေနရာတိုင္းမွာလူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 4. အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းသာမက အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။
 5. အသင္းအဖြဲ ႔ဆိုင္ရာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင္ ့သေဘာထားအျမင္မ်ား (corporate culture)ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏တီထြင္နိုင္စြမ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏
  တန္ဖိုးႏွစ္ခုစလံုးကိုတိုးျမွင့္ေပးရာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကို ဂုဏ္ယူျပီးအလုပ္သမားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကားေလးစားမႈကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။
 6. တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတစ္ဆင့္ကမာၻ႔အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာၾကီးပြားတိုးတက္မႈကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။
 7. သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူတကြလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္တည္ၿငိမ္မႈေရရွည္ႀကီးပြားမႈနွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈတို႔ကိုျဖစ္ေျမာက္ေစျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္စပ္တူလုပ္ငန္းသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စီစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ (ဂ်ပန္ဘာသာမူရင္းမွဘာသာျပန္ဆိုျခင္း)

Toyota ၏အဓိကအေျခခံသေဘာတရား(၅)ခ်က္

Sakichi_Toyoda,Founder_of_Toyota_tcm323-196867
Sakichi Toyoda,

Toyota စတင္တည္ေထာင္သူ

 • အျမဲပင္ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ကုမၸဏီကိုဘက္စံု ေကာင္းရန္အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။
 • အျမဲပင္ တီထြင္ၾကံဆေနျပီး ေရ့ွမွအျမဲဦးဆာင္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ။
 • အျမဲပင္ လက္ေတြ ႔က်ျပီး၊ အေလးအနက္မထားျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ။
 • အျမဲပင္ အလုပ္ခြင္တြင္မိမိေနထိုင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ကဲ့သို႔ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ရင္းႏွီးခင္မင္မႈ တို႔ကိုၾကိဳးစားအားထုတ္ေပးပါ။
 • အျမဲပင္ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းၿပီး ေက်းဇူးသိတတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈေရးကူညီရန္တာဝန္ရွိ သည့္မူဝါဒ ကိုမျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ဆက္စပ္ပါတ္သက္
ေနေသာသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကိုစဥ္းစားထားသည့္အတိုင္း”Toyota ၏လမ္းညႊန္ခံယူခ်က္ သေဘာတရား”မ်ားမွတဆင့္
ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

Click here for details