အေပၚ၊ ေအာက္ညွိႏိုင္ေသာ စတီယာရင္ဘီး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

လိုက္ပါစီးနင္းသူ 7 ေယာက္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာထိုင္ခုံေနရာ

ေလေအးေပးျခင္း

သိမ္းဆည္းထားရွိရန္ေနရာ

တစ္ခ်က္ထိ႐ုံျဖင့္ လွန္ႏိုင္ေသာထိုင္ခုံ

အထုပ္အပိုးထည့္ရန္ေနရာ

အေပၚ၊ ေအာက္ညွိႏိုင္ေသာ စတီယာရင္ဘီး

အေပၚ၊ ေအာက္ညွိႏိုင္ေသာ စတီယာရင္ဘီး

အေပၚ၊ ေအာက္ညွိႏိုင္ေသာ စတီယာရင္ဘီးေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ အေနအထားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

(A) မီတာဒိုင္ခြက္သုံးမ်ဳိးဒီဇိုင္းေၾကာင့္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားသည့္အသြင္အျပင္ရွိၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ရရွိေစပါသည္။
(B) 6.8-လက္မ WVGA လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ touch screen ပါရွိေသာ ေအာ္ဒီယိုစနစ္တြင္ AM/FM/USB/AUX တို႔အျပင္ DVD player ႏွင့္ Bluetooth® connectivity တို႔လည္း ပါရွိသည္။ လိုက္ပါစီးနင္းသူအားလုုံးသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သဘာဝအသံမ်ားကို နားဆင္ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(C) ႀကိဳးမဲ့ တံခါးေလာ့ခ္ခ်ႏိုင္သည့္စနစ္။
(D) ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူအတြက္ တံခါးညွပ္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးေသာ ပါဝါျပတင္းေပါက္။

လိုက္ပါစီးနင္းသူ 7 ေယာက္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာထိုင္ခုံေနရာ

လိုက္ပါစီးနင္းသူ 7 ေယာက္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာထိုင္ခုံေနရာ

လိုက္ပါစီးနင္းသူခုႏွစ္ေယာက္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ထိုင္ခုံေက်ာမီွမ်ားႏွင့္ က်ယ္ဝန္း၍ေျခေထာက္ခ်သည့္ေနရာမ်ားပါရွိေသာ ထိုင္ခုံသုံးတန္းတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ထို္င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလေအးေပးျခင္း

ေလေအးေပးျခင္း

ႏွစ္ေနရာမွေလေအးေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ အေရွ႕ဘက္မွ အေနာက္ဘက္သို႔ ေလမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး လိုက္ပါစီးနင္သူအားလုံးကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။ ကားေရွ႕ခန္းႏွင့္ ေနာက္ခန္းအပူခ်ိန္တို႔ကို သီးျခားစီ ခ်ိန္ညွိထားရွိႏိုင္ပါသည္။

သိမ္းဆည္းထားရွိရန္ေနရာ

သိမ္းဆည္းထားရွိရန္ေနရာ

သိမ္းဆည္းထားရိွရန္ေနရာအမ်ားအျပားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေ႐ႊ႕လ်ားသြားလာသည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။

(A) ကားအေရွ႕ခန္းရွိ ပစၥည္းထည့္ရန္အိတ္
(B) အေနာက္ဘက္ရွိ ပစၥည္းထည့္ရန္ေသတၱာ
(C) တံခါးရွိ ႐ိုးရွင္းသပ္ရပ္ေသာအိတ္မ်ား (ကားေရွ႕ခန္း)
(D) တံခါးရွိ ႐ိုးရွင္းသပ္ရပ္ေသာအိတ္မ်ား (ကားေနာက္ခန္း)
(E) ထိုင္ခုံသုံးတန္းေဘးဘက္ရွိ ႐ိုးရွင္းေသသပ္ေသာ သိမ္းဆည္းထားရွိရန္ေနရာနွင့္ ေရဘူးထည့္သည့္ေနရာ

တစ္ခ်က္ထိ႐ုံျဖင့္ လွန္ႏိုင္ေသာထိုင္ခုံ

တစ္ခ်က္ထိ႐ုံျဖင့္ လွန္ႏိုင္ေသာထိုင္ခုံ

တစ္ခ်က္ထိ႐ုံျဖင့္ လွန္ႏိုင္ေသာစက္ယႏၱရားေၾကာင့္ ထိုုင္ခုံသုံးတန္းသို႔ အလြယ္တကူဝင္ထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အထုပ္အပိုးထည့္ရန္ေနရာ

အထုပ္အပိုးထည့္ရန္ေနရာ

လိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာထိုင္ခုံေၾကာင့္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ အထုပ္အပိုးထားရန္ေနရာကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတင္၊ ခ်ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ကားေနာက္ဖုံးကို က်ယ္က်ယ္၊ ျမင့္ျမင့္ဖြင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Close

AVANZA ၏ ေ႐ွ႕ပိုင္းအား ဒီဇိုင္းျမွင့္ထားသည့္ အလယ္႐ွိပစၥည္းထားသိုရာႏွင့္ ဒတ္႐ွ္ဘုတ္႐ွိခလုတ္ေလးမ်ားတို႔ျဖင့္ ပိုမိုဝင့္ထည္ေသာပုံစံကို ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းေနရာ႐ွိမီတာခြက္မ်ားကို ၿပိဳင္ကားပုံစံအတိုင္း တိုးျမွင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။