ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ေဘးကင္းေစေသာကိုယ္ထည္

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ဘရိတ္အားျဖန္႔ေဝမႈ (EBD) ပါရွိေသာ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ေလာ့ခ္က်မသြားေစသည့္စနစ္ (ABS)

SRS ေလအိတ္

ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ား

ကေလးငယ္အထိန္းစနစ္

ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ေဘးကင္းေစေသာကိုယ္ထည္

ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ေဘးကင္းေစေသာကိုယ္ထည္

အေလးခ်ိန္ ေပါ့ပါးေစရန္အတြက္သာမက ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္အတြက္ပါ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မီေစရန္ က်ဳံ႕ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေကာင္းမြန္ေသာ စတီးျပားကို ေအာက္ခံကိုယ္ထည္အား ဖရိန္ႏွင့္တြဲထားေသာ ကိုယ္ထည္တစ္ခုလုံးတြင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွကာကြယ္ေပးေသာ တန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဘက္မွတိုက္မိသည့္အေျခအေနတြင္ လိုက္ပါစီးတင္းသူမ်ား အေပၚ ယာဥ္တိုက္မိရာမွထြက္ရွိလာသည့္စြမ္းအင္ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါး ေစမည္ျဖစ္သည္။

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ဘရိတ္အားျဖန္႔ေဝမႈ (EBD) ပါရွိေသာ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ေလာ့ခ္က်မသြားေစသည့္စနစ္ (ABS)

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ဘရိတ္အားျဖန္႔ေဝမႈ (EBD) ပါရွိေသာ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ေလာ့ခ္က်မသြားေစသည့္စနစ္ (ABS)

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ဘရိတ္အားျဖန္႔ေဝမႈ (EBD) ပါရွိေသာ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ေလာ့ခ္က်မသြားေစသည့္စနစ္ (ABS) သည္ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေမာင္းနွင္သူမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ကူညီထိန္းသိမ္္းေပးသည္။

SRS ေလအိတ္

SRS ေလအိတ္

ယာဥ္အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေဘးဘက္မွတိုက္မိပုံ စမ္းသပ္မႈႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ AVANZA ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည္။ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအတြင္း လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရာတြင္ ကားကိုယ္ထည္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းျဖစ္ၿပီး ကားေရွ႕ခန္း ထိုင္ခုံမ်ား (ေမာင္းႏွင္သူသာမက လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ား၏ထိုင္ခုံမ်ားတြင္ပါ) SRS ေလအိတ္မ်ား တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။

ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ား

ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ား

ထိုင္ခုံအားလုံးတြင္ 3-ေနရာ၌ထိန္းထားသည့္ ELR ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ား တပ္ဆင္ပါရွိၿပီး ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံခါးပတ္္မ်ားတြင္ ဆြဲထိန္းေပးသည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အားကန္႔သတ္ ေပးသည့္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။

ကေလးငယ္အထိန္းစနစ္

ကေလးငယ္အထိန္းစနစ္

ကားေနာက္ခန္းထိုင္ခုံမ်ားတြင္ ISOFIX အနိမ့္ပိုင္းသိုင္းႀကိဳးခ်ိတ္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းသိုင္းႀကိဳးခ်ိတ္ေခါင္းမ်ား ပါရွိသည္။

Close

တိုးျမွင့္ထည့္သြင္းထားေသာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအဂၤါရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ားသည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကို ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။