ေရွ႕မီးခြက္ (ေရွ႕မီးႀကီးမ်ား၊ ႏွင္းျမဴခြဲမီးမ်ား၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေနေသာမီးမ်ား)

ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ေ႐ွ႕တံခါး ေျခနင္းတပ္ဆင္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။

ဆြဲတံခါး

ကားေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးမ်ား

အထုပ္အပိုးထားရန္ေနရာ

ေရွ႕မီးခြက္ (ေရွ႕မီးႀကီးမ်ား၊ ႏွင္းခြဲမီးမ်ား၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေနေသာမီးမ်ား)

ေရွ႕မီးခြက္ (ေရွ႕မီးႀကီးမ်ား၊ ႏွင္းခြဲမီးမ်ား၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေနေသာမီးမ်ား)

ေဘာနက္တစ္ဝက္ပါကားအေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္းတြင္ အားေကာင္းထည္ဝါေသာ ပုံပန္းသြင္ျပင္ကို ေပၚလြင္သည့္ အလ်ားလိုက္ ေရွ႕မီးခြက္မ်ား ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွင္းျမဴခြဲမီးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေနေသာ မီးမ်ားေၾကာင့္ Hiace ၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မား သည့္ဟန္ပန္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ကားေရွ႕ခန္းတံခါးေျခနင္း

ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ကားေရွ႕ခန္းတံခါးေျခနင္း

ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ေ႐ွ႕တံခါး ေျခနင္းတပ္ဆင္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။

ဆြဲတံခါး

ဆြဲတံခါး

လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ား ကားေပၚ အတက္၊ အဆင္းတို႔တြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ဆြဲတံခါးဝင္ေပါက္ အက်ယ္ကို ခ်ဲ႕ထားပါသည္။ တံခါးမ်ားတြင္ လြယ္ကူၿပီး ပိုမိုနီးကပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တပ္ဆင္ပါရွိသည္။

ကားေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးမ်ား

ကားေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းသာမက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းပါ သိသာေကာင္းမြန္သည္။ တည္ၿငိမ္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္ ေလခြင္းအား တည္ၿငိမ္ေစသည့္ ေတာင္ပံငါးခု တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။

အထုပ္အပိုးထားရန္ေနရာ

အထုပ္အပိုးထားရန္ေနရာ

ေနာက္ဆုံးတန္းရွိ ေခါက္ႏိုင္ေသာ ထိုုင္ခုံမ်ားေၾကာင့္ အထုပ္အပိုးထားရန္ ေနရာကို လိုအပ္သလို ခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Close

ယခုအခ်ိန္အထိ အရည္အေသြးေလ်ာ့က်သြားျခင္းအလ်ဥ္းမရွိသည့္ HIACE GL ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေျပာင္းလဲ ထားၿပီး ဒီဇိုင္းပုံစံသစ္ျဖင့္ လမ္းမထက္တြင္ စိတ္အာ႐ုံမ်ားကိုဖမ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းအရည္အေသြး တြင္ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးအေနျဖင့္ ပိုမိုဆိတ္ၿငိမ္ကာ ဇိမ္ရွိေစသည့္အျပင္ ေဘာနက္တစ္ဝက္ဒီဇိုင္းသည္ လက္ေတြ႕က်က်ပိုမိုအသုုံးဝင္ေစသည္။