ေစာင္းႏိုင္သည့္စတီယာရင္ဘီး

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာေနရာမ်ား

ဝင္ေရာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း

ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံမ်ား

ေလေအးေပးျခင္း

ေအာ္ဒီယိုစနစ္

ေစာင္းႏိုင္သည့္စတီယာရင္ဘီး

ေစာင္းႏိုင္သည့္စတီယာရင္ဘီး

ယာဥ္ေမာင္း၏အရပ္အျမင့္၊ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ ေစာင္းႏိုင္သည့္စတီယာရင္ဘီး။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာေနရာမ်ား

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာေနရာမ်ား

(A) ယာဥ္ေမာင္းဘက္မွအိတ္ကပ္
တစ္ကိုယ္ရည္သုံးပစၥည္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းဘက္အျခမ္္းရွိအိတ္ကပ္။
(B) အနိမ့္ပိုင္းရွိဒက္ရွ္ဘုတ္အုံ
ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အနိမ့္ပိုင္းရွိ ဒက္ရွ္ဘုတ္အုံ။
(C) ခြက္ထည့္ရန္ေနရာမ်ား
အဆင္ေျပေျပထားရွိေပးထားေသာ ခြက္ထည့္ရန္ေနရာမ်ား။
(D) တံခါးမွ သပ္သပ္ရပ္ရပ္အိတ္ကပ္မ်ား
စားစရာထည့္ရန္ေနရာမ်ားပါရွိသည့္ တံခါးမွ သပ္သပ္ရပ္ရပ္အိတ္ကပ္မ်ား။

ဝင္ေရာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း

ဝင္ေရာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း

ကားအတြင္းခန္း၏မည္သည့္ဘက္မွျဖစ္ေစ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံမ်ား

ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံမ်ား

က်ယ္ဝန္းေသာကူရွင္မ်ားပါရွိသည့္ ကားေရွ႕ခန္းထိုင္ခုံမ်ားေၾကာင့္ ခရီးရွည္မ်ား၌ပင္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစၿပီး တင္းးပါးမ်ားႏွင့္ေပါင္မ်ားတဝိုက္တြင္ အလြန္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေနေစမည္ျဖစ္သည္။

ေလေအးေပးျခင္း

ေလေအးေပးျခင္း

ေလေအးေပးစက္၏ဒိုင္ခြက္ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္မ်ားသည္ အေနာက္ဖက္ႏွင္းခြဲကိရိယာအတြက္ အလယ္ဗဟိုရွိခလုတ္မ်ားႏွင့္အတူ အသုံးျပဳထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။

ေအာ္ဒီယိုစနစ္

ေအာ္ဒီယိုစနစ္

ေအာ္ဒီယိုစနစ္တြင္ CD ဖြင့္စက္ႏွင့္အတူ AM/FM ေရဒီယိုမ်ားပါရွိၿပီး USB ေပါက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Close

ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမင့္ေစေသာဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ခရီးရွည္သြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ၌ ရပ္လိုက္၊ သြားလိုက္လုပ္ေသာအခါတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ပင္ပန္းျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ ေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ခလုတ္မ်ားကို အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္ၿပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူကာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဘာင္ကြက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာလီဗာေၾကာင့္ ကားအတြင္းခန္း၏မည္သည့္ဘက္မွ ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။