အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ဘီး

အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အရည္အေသြးျမင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားေသာ Double Cab ႏွင့္ Extra Cab တြင္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အေပၚဘက္ႏွင့္ ေအာက္ဘက္သံဆန္ခါဒီဇိုင္း အပါအဝင္
သီးသန္႔ ကားအျပင္ ပန္းဒီဇိုင္းမ်ား ပါရွိသည္။ တန္ဆာပလာမ်ိဳးစုံပါရွိၿပီး Hilux Revo ၏မာေက်ာၿပီးၿပိဳင္ကားပုံအသြင္ အျပင္ ကို ၿပီးျပည့္စုံေစသည္။

ဘီး

ဘီးမ်ား

ေျမျပင္ေပၚတြင္ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေနေစေသာ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ ေတာက္ပေသာ ၁၈လက္မ အလြိဳင္းဘီးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ (G Grade Premium)

အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး

ေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီးမ်ား

စြဲေဆာင္မွဳရွိေသာ ေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး ဒီဇိုင္းအသစ္ (Double Cab & Extra Cab)
LED ႏွင္းခြဲမီးမ်ားကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားပါသည္။ (G Grade Premium)

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အနက္ေရာင္ ကုန္တင္ခန္းေပၚရွိေဘာင္တန္းႏွင့္ ကုန္တင္ခန္းအေနာက္ဘက္လိုင္နာတို႔ျဖင့္ ကုန္တင္ခန္း၏ပုံပန္းသြင္ျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ (G Grade Premium only)

Close