အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အျပင္ဖက္မွန္မ်ား

ဘီးမ်ား

အေနာက္ဖက္ဒီဇိုင္း

ေဘးဘက္ေနကာမ်ား (အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း)<အေမရိကန္ေဒၚလာ 93 ေဒၚလာ>

အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အနားၿပိဳင္စတုဂံပုံစံဂေရးလ္သည္ အေရွ႕ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ထုထည္ ႀကီးမားခိုင္ခံ့ၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ အသြင္အျပင္ေပၚေစေသာ ထင္ေပၚလွပသည့္ သုံးဖက္ျမင္ပုံစံ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖိအားမ်ားအား အေနာက္ဘက္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေရွ႕ဘက္ ဘမ္ပါမ်ားကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ အေရွ႕ဘက္ ဒီဇိုင္းသည္ ဇိမ္က်ၿပီး ယုံၾကည္မႈ ရွိေစေသာ ခံစားခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

အျပင္ဖက္မွန္မ်ား

အျပင္ဖက္မွန္မ်ား

အေရာင္ပါရွိေသာအျပင္ဖက္မွန္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေခါက္သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေဘးဘက္ ေကြ႕ျခင္း အခ်က္ျပမီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းရွိေသာ ခံစားမႈကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ဝင္ေရာက္လာလွ်င္လင္းသည့္မီးမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

ဘီးမ်ား

ဘီးမ်ား

ေျမျပင္အထက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပုံပန္းသြင္ျပင္ကို ျမွႈင့္တင္ေပးသည့္ အထူးသီးသန္႔ ေတာက္ပေသာ အလြိဳင္းဘီးမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

အေနာက္ဖက္ဒီဇိုင္း

အေနာက္ဖက္ဒီဇိုင္း

ေလခြင္းအားတည္ၿငိမ္ေစေသာငါးမန္းေတာင္မ်ားပါရွိသည့္ L ပုံစံ၊ စိတ္အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏိုင္ေသာ အေနာက္ဖက္ေပါင္းစပ္မီးမ်ားကို ပို၍ျမင့္မားေအာင္တပ္ဆင္ထားၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ အသြင္အျပင္ အေနာက္ဖက္ဒီဇိုင္းကို ေပးစြမ္းထား ပါသည္။ ငါးမန္းေတာင္အန္တနာသည္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာအသြင္အျပင္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစသည္။

ေဘးဘက္ေနကာမ်ား (အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း)

ေဘးဘက္ေနကာမ်ား (အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း)
< အေမရိကန္ေဒၚလာ 93 ေဒၚလာ >

ေဘးဘက္ေနကာမ်ားသည္ ေနေရာင္ကိုကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ ႏွင္းက်သည့္ သို႔မဟုတ္ မိုး႐ြာသည့္ေန႔မ်ား၌ပင္ စိတ္ပူစရာမလိုပဲ ျပတင္းေပါက္ဖြင့္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

Close

ဂုဏ္က်က္သေရရွိမႈႏွင့္ အားေကာင္းစြာတည္ရွိေနသည့္အသြင္အၿပင္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း၊ Innova၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာသက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူသည္ တစ္မိသားစုလံုးအတြက္ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ေမာင္းႏွင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။