အဆင့္ျမင့္ သားေရ ထုိင္ခံုမ်ား (VX-R အထူးသီးသန႔္)

ေရွ႕ခန္းမ်က္ႏွာစာအေပၚပုိင္းရွိ အကန႔္ (Overhead console)

မီတာဒုိင္ခြက္မ်ား

အင္ဂ်င္အဖြင့္/အပိတ္ ခလုတ္

အင္ဂ်င္အဖြင့္/အပိတ္ ခလုတ္

ကားေနာက္ခန္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္

ေလေအးေပးစနစ္

အေအးခန္း ေသတၱာ

ထုိင္ခံုအေနအထား မွတ္သားႏုိင္ေသာ ခလုတ္

ကားေရွ႕ခန္း တံခါးရွိ ဗူးထည့္ရန္ အံ ႏွင့္ အကန႔္

ထုိင္ခံုမ်ား ေနရာခ်ဖြဲ႕စည္းပံု

ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းကိရိယာ

Leather Premium Seats (Exclusive VX-R)

အဆင့္ျမင့္ သားေရ ထုိင္ခံုမ်ား (VX-R အထူးသီးသန႔္)

VX-R grade အတြက္ အထူးသီးသန႔္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ သားေရ ထုိင္ခံုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားပါသည္။

Overhead console

ေရွ႕ခန္းမ်က္ႏွာစာအေပၚပုိင္းရွိ အကန႔္ (Overhead console)

ေရွ႕ခန္းမ်က္ႏွာစာအေပၚပုိင္းရွိ အကန႔္တြင္ အတြင္းပုိင္း မီးခလုတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကုိ အလြယ္တကူ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါသည္။

Meters

မီတာဒုိင္ခြက္မ်ား

ဒီဇုိင္းအသစ္ထုတ္ထားသည့္ ေအာ့ပ္တီထရြန္ (Optitron) ေရာင္စံုမီတာဒုိင္ခြက္ႀကီးမ်ားကုိ ေနရာတက် ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိျမင္သာေစပါသည္။

JBL Synthesis Premium Surround Sound System

ဘက္ေပါင္းစံုမွၾကားရေသာ အဆင့္ျမင့္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာစနစ္ JBL Synthesis

ေဂ်ဘီအယ္လ္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာစနစ္ (JBL system) တြင္ ဒီဗြီဒီစက္ တစ္လံုးအျပင္ Bluetooth အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဖုန္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ USB ထည့္သြင္းႏုိင္ေသာ အေပါက္တစ္ခု ပါဝင္သည္။ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကားအတြင္းပုိင္းအႏံွ႔အျပားတြင္ စပီကာ ၁၄ လံုးကုိ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္စြာ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။
* JBL Synthesis သည္ Harman International Industries, Incorporated ကုမၸဏီႀကီး၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
* Bluetooth ဆုိသည္မွာ Bluetooth SIG, Inc ကုမၸဏီႀကီး၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Start/stop button

အင္ဂ်င္အဖြင့္/အပိတ္ ခလုတ္

အင္ဂ်င္ အဖြင့္/အပိတ္ ခလုတ္ျဖင့္ အလြယ္တကူ ကားစက္ႏႈိးျခင္းႏွင့္ စက္ရပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

Rear Seat Entertainment

ကားေနာက္ခန္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္

ကားေနာက္ခန္းရွိ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေရွ႕ခန္းထုိင္ ခရီးသည္တုိ႔၏ ခံုေနာက္ေက်ာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ၁၁.၆ လက္မ အက်ယ္ရွိ ဖန္သားျပင္က်ယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေသာ မိမိတုိ႔၏ မီဒီယာစက္ကိရိယာ သုိ႔မဟုတ္ အသင့္တပ္ဆင္ထားေသာ ဒီဗြီဒီစက္တုိ႔ျဖင့္ ရုပ္သံတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ပါသည္။

Air Conditioning

ေလေအးေပးစနစ္

ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ဆံုး ေလေအးေပးစနစ္သည္ အေရွ႕/အေနာက္ခန္း၊ လက္ဝဲ/လက္ယာခန္းစသျဖင့္ အခန္း ၄ ခန္းကုိ ေလေအးေပးႏုိင္ရံုမက စိတ္ႀကိဳက္ အပူခ်ိန္ထိန္းညိႇႏုိင္ေသာ ခလုတ္လည္းအျပင္ ေလထြက္ေပါက္ ၂၈ ခုပါရွိသျဖင့္ ခရီးလမ္းအေျခအေန အားလံုးတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါသူမ်ားကုိ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေသာ ကား အ တြင္း ပုိင္း ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ခံစားရရွိေစပါသည္။

Cooler box

အေအးခန္း ေသတၱာ

အသံုးဝင္ေသာ အေအးခန္း ေသတၱာသည္ ခရီးရွည္ထြက္သည့္ အခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ သင္၏ ေသာက္သံုးစရာမ်ားကုိ ေအးျမေစပါသည္။

Seat memory switch

ထုိင္ခံုအေနအထား မွတ္သားႏုိင္ေသာ ခလုတ္

ထုိင္ခံုအေနအထား မွတ္သားႏုိင္ေသာစနစ္သည္ မတူညီေသာ ယာဥ္ေမာင္း သံုးဦး၏ ႏွစ္သက္ရာ ထုိင္ခံုအေနအထားတုိ႔ကုိ မွတ္သားေပးပါသည္။

Front door-trim bottle holder and pocket

ကားေရွ႕ခန္း တံခါးရွိ ဗူးထည့္ရန္ အံ ႏွင့္ အကန႔္

တံခါးမွ အံမ်ားတြင္ ဗူးတစ္လံုး ႏွင့္ A4 အရြယ္အစားရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ စီမံထားပါသည္။

Seat configuration

ထုိင္ခံုမ်ား ေနရာခ်ဖြဲ႕စည္းပံု

အထုပ္အပုိးမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း တင္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဒုတိယတန္းမွ ထုိင္ခံုမ်ားကုိ ေရွ႕သုိ႔ ဆြဲခ်ႏုိင္ၿပီး တတိယတန္းမွ ထုိင္ခံုမ်ားကုိ ေဘးသုိ႔ ေခါက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Wireless Charger

ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းကိရိယာ

ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းကိရိယာ၏ အားသြင္းျပားေပၚတြင္ သင္၏ စမတ္ဖုန္းကုိ တင္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဖုန္းအားသြင္းႏုိင္ပါသည္။

Close

“ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေတြ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္” ႏွင့္ “ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာအရည္အေသြး” တို႔ ေပါင္းစပ္ထားမႈ။