ဘီးေလးဘီးကို ယာဥ္အျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရွင္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ ကားေအာက္ပုိင္းစနစ္ (VX-R အထူးသီးသန႔္)

ဂီယာအခ်ဳိးအစား မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ စတီယာရင္ (VX-R အထူးသီးသန႔္)

ေမာင္းႏွင္မႈ ပံုစံ ၅ မ်ဳိးေျပာင္း ခလုတ္တြဲ (VX-R အထူးသီးသန႔္) (Exclusive VX-R)

4.5L V8 ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ 1VD-FTV

လမ္းၾကမ္းတြင္ အေႏွးေမာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (အျမန္ႏႈန္း ၅ မ်ဳိး)

ကုန္းတက္ အကူထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

ေျမျပင္အေနအထားစံု ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္း

ေျမျပင္အေနအထားအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း (၅ မ်ဳိး)

ေျမျပင္အေနအထားစံုျမင္ရေသာ ဖန္သားျပင္

အခ်ဳိးအေကြ႕ အကူစနစ္

အေရြ႕စြမ္းအားျဖင့္ ယာဥ္တည္ျငိမ္ေစေသာ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္

အခ်ိန္ျပည့္ ေလးဘီးယက္(4WD) စနစ္

4-wheel

ဘီးေလးဘီးကို ယာဥ္အျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရွင္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ ကားေအာက္ပုိင္းစနစ္
(VX-R အထူးသီးသန႔္)

ဘီးေလးဘီးအား AHC စနစ္ျဖင့္ ေျမျပင္မွ ယာဥ္အျမင့္ အေနအထား သံုးမ်ဳိးကုိ အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ပါသည္။ အျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ ႏွင့္ L4 (အျမန္ႏႈန္းနိမ့္ ေလးဘီးယက္) ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္စဥ္ ယာဥ္အျမင့္ကုိ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားအလုိက္ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ AVS စနစ္သည္ ေရွာ့ဗား (shock absorber) တင္းမာမႈကုိ ယာဥ္အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လမ္းအေနအထားတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညိႇေပးသျဖင့္ ေမာင္းႏွင္စီးနင္းရသည္ကုိ အလြန္အမင္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။

VGRS (Variable Gear Ratio Steering) 
(Exclusive VX-R)

ဂီယာအခ်ဳိးအစား မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ စတီယာရင္
(VX-R အထူးသီးသန႔္)

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဂီယာအခ်ဳိးအစား စတီယာရင္ ဆုိသည္မွာ ယာဥ္အျမန္ႏႈန္းအလုိက္ စတီရီယာရင္ ဂီယာအခ်ဳိးအစားကုိ ေျပာင္းလဲေပးေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္၍ အျမန္ႏႈန္း အနိမ့္မွ အျမင့္ထိ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ရရွိေစပါသည္။ အျမန္ႏႈန္း အနိမ့္တြင္ ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ စတီရီယာရင္ ေထာင့္ခ်ဳိးကုိ ေလွ်ာ့ေပးသည္။ ပံုမွန္ အျမန္ႏႈန္းတြင္ ယာဥ္ေပါ႔ပါးမႈႏွင့္ အလြယ္တကူ ကုိင္တြယ္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ႁမွင့္တင္ေပးၿပီး အျမန္ႏႈန္း အျမင့္တြင္ ယာဥ္ကုိ ေခ်ာ့ေမြ႕တည္ၿငိမ္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

5-mode Driving Switch(Exclusive VX-R)

ေမာင္းႏွင္မႈ ပံုစံ ၅ မ်ဳိးေျပာင္း ခလုတ္တြဲ
(VX-R အထူးသီးသန႔္)

ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံ ၅ မ်ဳိးေျပာင္း ခလုတ္တြဲျဖင့္ ေမာင္းႏွင္မႈ ပံုစံ ငါးမ်ဳိးအထိ ေရြးခ်ယ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါသည္။ ပံုစံတစ္မ်ဳိးစီတြင္ အင္ဂ်င္အံု၊ ေအာက္ခံထည္၊ ေလေအးေပးစနစ္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းညိႇေပးသျဖင့္ ေမာင္းႏွင္မႈမွာ ေမာင္းႏွင္ရသည့္ အေျခအေန၊ သင္၏ စိတ္အေနအထားတုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစပါသည္။

4.5L V8 Diesel Engine 1VD-FTV

4.5L V8 ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ 1VD-FTV

အင္ဂ်င္သုိ႔ ဆီတုိက္ရုိက္ ပုိ႔ေပးေသာ တာဗုိေျပာင္း ႏွစ္ခုတြဲပါေသာစနစ္ (twin-turbo system) အသစ္ျဖင့္ ပြဲထြက္လာသည့္ Toyota ၏ ပထမဆံုး common-rail V8 မွာ စြမ္းအားေကာင္းၿပီး ဆီစားႏႈန္းကုိသာမက မီးခုိးေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကုိပါ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

Crawl Control (5-speed)

လမ္းၾကမ္းတြင္ အေႏွးေမာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (အျမန္ႏႈန္း ၅ မ်ဳိး)

Crawl Control သည္ သဲ၊ ဖုန္၊ ေက်ာက္၊ ႏွင္း၊ ရႊံ႕၊ မတ္ေစာက္ေသာ ေလွ်ာေစာက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လီဗာကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္း၍ ေမာင္းႏွင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အျခားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ အျမန္ႏႈန္းအနိမ့္ကုိ တစ္သမတ္တည္း ထိန္းညိႇေပးၿပီး ေဘးကင္းေသခ်ာစြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေစရန္ အင္ဂ်င္ထဲသုိ႔ ေလာင္စာေငြ႕ရည္ စီးဆင္းဝင္ေရာက္မႈကုိ ထိန္းကာ အရွိန္ေလွ်ာ့ေသာ အဆုိ႔ (throttle) ႏွင့္ ဘရိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈအေပၚ အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ အလုိအေလ်ာက္ အရွိန္ေလွ်ာ့ေပးေသာ အဆုိ႔ႏွင့္ ဘရိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေသာ အျမန္ႏႈန္း ငါးမ်ဳိးကုိ ေပးစြမ္းထားပါသည္။

Hill-start Assist Control

ကုန္းတက္ အကူထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

Hill-start Assist Control ဆုိသည္မွာ မတ္ေစာက္ေသာ ကုန္းေျမအေနအထားတြင္ ယာဥ္အား ေနာက္သုိ႔ လိမ့္ဆင္းမသြားေစဘဲ ထိန္းေပးထားရန္ ဘရိတ္ဖိအားကုိ အလုိအေလ်ာက္ သက္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

All-terrain capability

ေျမျပင္အေနအထားစံု ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္း

Land Cruiser 200 ၏ ထူးျခားေသာ all-terrain capability သည္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ႏွင့္ ညက္ေညာေသာ ေမာင္းႏွင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကုိ လက္ေတြ႕ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

Multi-terrain Select (5-mode)

ေျမျပင္အေနအထားအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း (၅ မ်ဳိး)

ဒုိင္ခြက္အမ်ဳိးအစား ခလုတ္တစ္ခု ပါဝင္သည့္ ေျမျပင္အေနအထားစံု ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံ ငါးမ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားေသာ ဤစနစ္သည္ ရႊံ႕/သဲႏွင့္ ျပန႔္ႀကဲေနေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားစသည့္ ဘီးေခ်ာ္ေစတတ္ေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏွင္းခဲထုမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စသည့္ ဘီးမေခ်ာ္ေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ေသာအခါ အေကာင္းဆံုး ဘီးကုပ္အားကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားလုံး ရရွိခံစားေစရန္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမျပင္အေနအထားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သည့္အခ်ိန္ Crawl Control ကုိ ဖြင့္ထားေသာအခါ AUTO mode ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး ရွိႏွင့္ေသာ ယာဥ္အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိန္ညွိထားသည့္ ဘီးကုပ္အားထိန္းခ်ဳပ္စနစ္အရွင္ (A-TRAC) ကို ဖြင့္ေပးပါသည္။

Multi-terrain Monitor

ေျမျပင္အေနအထားစံုျမင္ရေသာ ဖန္သားျပင္

အေရွ႕ဘက္ (အေရွ႕ ျမင္ကြင္း)၊ အေနာက္ဘက္ (အေနာက္ ျမင္ကြင္း)၊ လက္ဝဲဘက္ (ဘယ္ ျမင္ကြင္း)၊ လက္္ယာဘက္ (ညာ ျမင္ကြင္း) တို႔သာမက အေရွ႕ တာယာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေအာက္ပုိင္း (ယာဥ္ေအာက္ပုိင္း ေျမျပင္ ျမင္ကြင္း)*1 မွ အျပင္ဘက္ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေျမျပင္အေနအထားစံု ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ ယာဥ္၏ အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္ နံေဘးတုိ႔တြင္ ကင္မရာ ေလးလံုးကုိ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဤစနစ္သည္ ကုန္းတက္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အမင္း မညီညာေသာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္စဥ္ စသည့္ ေျမျပင္အေနအထားကုိ တုိက္ရုိက္ ျမင္ေတြ႕ရန္ ခက္ခဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယာဥ္၏ ေထာင့္ခ်ဳိးကုိ အလုိလုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္းသည္ ယာဥ္၏ တိမ္းေစာင္းမႈ*2 အလုိက္ လွည့္ေပးပါသည္။ လက္ရွိ ဦးတည္ကာ သြားေနေသာ အရပ္ကုိလည္း ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယာဥ္၏ ေဘးတုိက္ႏွင့္ ေဒါင္လုိက္ တိမ္းေစာင္းမႈ ေထာင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ အၾကမ္းဖ်င္း တုိင္းတာေပးေသာ တိမ္းေစာင္းမႈတုိင္းမီတာ (inclinometer)*2 ကုိလည္း တပ္ဆင္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ Inclinometer သည္ တာယာ ေခ်ာ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည့္အခါ ေခ်ာ္ေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ေခ်ာ္ေနသည့္ တာယာ သုိ႔မဟုတ္ တာယာမ်ားကုိ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ အဝါေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ Multi-terrain Monitor သည္ အေပၚစီးမွ ေအာက္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ ျမင္ရသကဲ့သုိ႔ ယာဥ္၏ panoramic ျမင္ကြင္းက်ယ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤ အခ်က္သည္ ကားပါကင္ထုိးစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ယာဥ္ေမာင္းအား ယာဥ္တစ္စီးလံုးကုိ အေပၚစီးမွ ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္မ်ဳိးကုိ ေပးစြမ္းသျဖင့္ ပုိမုိ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
*1: L4 mode တြင္ အေရွ႕ကင္မရာ၏ အေရွ႕ဘက္ ခန႔္မွန္းေျခ သံုးမီတာ အကြာအေဝးရွိ ရုပ္ပံုတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယာဥ္၏ လက္ရွိ တည္ေနရာကုိ ၫႊန္ျပေသာ မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တာယာ တည္ေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ရုပ္ပံုေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
*2: L4 mode တြင္ VSC တပ္ဆင္ထားေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္သာ ပါဝင္သည္။
*3: H4 mode တြင္သာ ပါဝင္သည္။

Turn Assist Function

အခ်ဳိးအေကြ႕ အကူစနစ္

Crawl Control ကုိ အသံုးျပဳေနစဥ္ စတီယာရင္ကုိ ပုိမုိ လြယ္ကူစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အခ်ဳိးအေကြ႕ အကူစနစ္ကုိ ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။ ပံုေသ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနစဥ္ စတီယာရင္ တံု႔ျပန္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ စတီယာရင္ကုိ မ်ားစြာခ်ိန္ညိႇရန္ လုိအပ္မည့္ အေကြ႕မ်ားတြင္ ေခ်ာေမာစြာ ေကြ႕ႏုိင္ေစရန္ ယာဥ္ေမာင္းကုိ ကူညီေပးပါသည္။

Kinetic Dynamic Suspension System

အေရြ႕စြမ္းအားျဖင့္ ယာဥ္တည္ျငိမ္ေစေသာ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္

လမ္းၾကမ္း ေမာင္းႏွင္စဥ္
KDSS သည္ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ေမာင္းရခက္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနစဥ္၌ပင္ တာယာအားလံုးကုိ ေျမျပင္ႏွင့္ ၿမဲျမံစြာ ထိကပ္ေနရန္ ကူညီေပးၿပီး အလြန္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ သာလြန္ေသာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရရွိေစရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဘီးကုပ္အားျဖင့္ လံုျခံဳ တည္ျငိမ္စြာ လုိက္ပါစီးနင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။

လမ္းမေပၚ ေမာင္းႏွင္စဥ္
KDSS သည္ ယာဥ္ကုိယ္ထည္ လူးလွိမ့္ျခင္းကုိ ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး ခ်ဳိးေကြ႕သည့္အခါ သာလြန္ေသာ စတီယာရင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ စီးနင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေသာ စီးနင္းမႈကုိ အလံုအေလာက္ လက္ေတြ႕ရရွိခံစားရေစပါသည္။

Full-time 4WD System

အခ်ိန္ျပည့္ ေလးဘီးယက္(4WD) စနစ္

လမ္းေျဖာင့္၊ လမ္းခ်ိဳးလမ္းေကြ႔မ်ား၊ လမ္းေခ်ာ္ႏိုင္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ား စသည္ ့ေျမျပင္အေနအထားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္မလိုဘဲ ကားေအာက္ပိုင္း ရွပ္တံမ်ား၏ အ လယ္ ဗဟိုရွိ center differentialတြင္ အာရုံခံTORSEN® LSD*စနစ္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ကားေရွ႔ဘီးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဘီးမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္ရုန္းအား(torque)ကိုသင့္တင့္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျပီး ယာဥ္ကို တည္ျငိမ္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေစရန္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။
*TORSEN® LSD အာရုံခံစနစ္သည္ JTEKT Corporation၏ မွတ္ပုံ တင္ ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။

Close

Land Cruiser 200 ပံုစံသစ္၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပါဝါစြမ္းအား ပမာဏမ်ားေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ကိုင္တြယ္ ေမာင္းႏွင္ရန္လည္း စြမ္းအင္ အျပည့္႐ွိမႈ တို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကို ေက်နပ္အားရေစပါသည္။