ေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ား

ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ပါ႐ွိေသာ ေအာ္တိုဆြဲတံခါးမ်ား

ေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္မ်ား

ေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ေ႐ွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ကီးမားေသာ ေရတိုင္ကီ႐ွဲလ္ကို သတၱဳမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၿပီး ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားကာ ခိုင္ခံ့မႈကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ဘက္ႏွင့္ ေဘးဘက္သို႔ ထိုးထုတ္ထားပါသည္။

ဘမ္ပါေအာက္ဘက္အေပါက္ကို ေဘးဘက္မ်ားသို႔ ေကာင္းစြာဆန္႔ထုတ္ထားၿပီး ျမင္သာေသာ ေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ ျပန္႔ကား၍နိမ့္ေသာသြင္ျပင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ား (ေ႐ွ႕မီးႀကီးမ်ား၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေသာမီးမ်ား၊ ႏွင္းျမဴခြဲမီးမ်ား)

ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ား (ေ႐ွ႕မီးႀကီးမ်ား၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေသာမီးမ်ား၊ ႏွင္းျမဴခြဲမီးမ်ား)

ေန႔အခ်ိန္တြင္ လင္းေသာ LED မီးမ်ား၊ ႏွင္းျမဴခြဲမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေ႐ွ႕မီးခြက္မ်ားသည္ ဇိမ္ခံကားတစ္စီး၏သြင္ျပင္ကို ပုံေဖာ္ျပသေနပါသည္။
မီးစေလာင္းအလႊာမ်ားတည္ေဆာက္မႈသည္ “မ်က္စိ” အျမင္႐ွင္း႐ွင္းႏွင့္ အာ႐ုံခံစားမႈအျမင့္ဆုံးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ပါ႐ွိေသာ ေအာ္တိုဆြဲတံခါးမ်ား

ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ပါ႐ွိေသာ ေအာ္တိုဆြဲတံခါးမ်ား

Toyota Majesty တြင္ ယာဥ္၏ႏွစ္ဘက္စလုံး၌ ေအာ္တိုဆြဲတံခါးမ်ား ထူးျခားစြာပါ႐ွိေနပါသည္။ ဆြဲတံခါးမ်ားတြင္ တံခါးေျခနင္းမ်ားကို LED မီးလုံးေလးမ်ားျဖင့္ ထြန္းလင္းေစေသာ ေျခနင္းမီးမ်ား တပ္ဆင္ပါ႐ွိပါသည္။ ထိုမီးမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆို အတက္၊ အဆင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

ေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ေနာက္ဘက္တြင္ ခပ္နိမ့္နိမ့္ႏွင့္ ေတာင့္တင္းေသာသြင္ျပင္ကိုရ႐ွိေစရန္အတြက္ ဘမ္ပါ၏အထူကို ေပၚလြင္ေစသည့္ ကိုယ္ထည္နိမ့္နိမ့္ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစေသာ ဒီဇိုင္းကို ပုံေဖာ္ထားပါသည္။

ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံအျပင္ တမူထူးျခားေသာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္မ်ားကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းက ကား၏ အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္းကို ႐ႈေမာဖြယ္ျဖစ္ေစပါသည္။

ေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္မ်ား

ေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္မ်ား

မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အလင္းျဖာေနေသာ LED မီးတန္းမ်ားတြင္ အေပၚသို႔ျဖာထြက္ေနသည့္ တမူထူးျခားသည့္ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းကို အသံုးျပဳထားျခင္းက အထင္ႀကီးေလာက္စရာသြင္ျပင္ကို ထင္႐ွားေစပါသည္။

Close

Toyota Majesty ကို အေကာင္းစားပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္အျဖစ္သာမက သူေဌးႀကီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္သုံးယာဥ္အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳရန္ သင့္ေတာ္လွေပသည္။ ၎ကို ေျပာင္ေျမာက္ထည္ဝါၿပီး ဇိမ္ခံအျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Product Video