ခုႏွစ္ေယာက္လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ခုံတန္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေလေအးေပးစနစ္

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္မႈ

လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ထိုင္ခုံအခင္းအက်င္း

အေနာက္တံခါး

ခုႏွစ္ေယာက္ လိုက္ပါ စီးနင္းႏိုင္ေသာ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိသည့္ခုံတန္း

ခုႏွစ္ေယာက္ လိုက္ပါ စီးနင္းႏိုင္ေသာ
သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိသည့္ခုံတန္း

လူခုႏွစ္ေယာက္အထိ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ေသာ ေနရာက်ယ္ဝန္းသည့္ကားအတြင္းပိုင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

(က) စမတ္ကီး
(ခ) စက္ႏိႈးသည့္ခလုတ္
(ဂ) ေရာင္စုံ LCD သတင္းအခ်က္အလက္အစုံအလင္ေဖာ္ျပသည့္မ်က္ႏွာျပင္ပါရွိေသာ ေပါင္းစပ္မီတာဒုိင္ခြက္မ်ား
(ဃ) DVD ဖြင့္စက္ႏွင့္ AM / FM / CD / USD / AUX / 8SP တို႔အျပင္ Bluetooth® ခ်ိတ္ဆက္ မႈပါ ပါရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ပါရွိေသာ အသံပိုင္းစနစ္
(င) စတီယာရင္ခလုတ္မ်ား (ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသံစနစ္ ႏွင့္ ဖုန္းလက္ခံေျပာဆိုျခင္း)
(စ) ပါဝါျပတင္းေပါက္ (ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူ၏ေဘးတံခါး ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမွကာကြယ္ထားမႈ)
(ဆ) လွ်ပ္စစ္အသံုးေဆာင္မ်ားအတြက္ ပလက္ေပါက္မ်ား(အေရွ႕ဘက္ / ဒုတိယတန္း / တတိယတန္း)

ေလေအးေပးစနစ္

ေလေအးေပးစနစ္

ေလေအးေပးစနစ္
အလိုအေလ်ာက္ေလေအးေပးစနစ္၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အပူေပး၊ ေလေအးေပးသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ကားအတြင္းပိုင္းတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ကားအေနာက္ဘက္ေလေအးေပးစနစ္
အမိုးအတြင္းျမႇဳပ္ထားေသာကားအေနာက္ဘက္ေလေအးေပးကိရိယာေၾကာင့္အေနာက္ဘက္ထိုင္ခုံမ်ား ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္ပါစီးနင္းသူအားလုံး သက္ သာေျဖာင့္ျဖဴးစြာ့ စီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္မႈ

သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္မႈ

ထိုင္ခုံအားလုံးတြင္ လူမ်ားထိုင္ေနလွ်င္ပင္ အထုပ္အပိုးထည့္သည့္ေနရာတြင္ ၅-ဂါလံေရပုံး ေလးပံုး (ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ဘူးလွ်င္ ၂၀ လီတာ) ထည့္ႏိုင္သည္။ လြယ္လြယ္ကူကူ ထားသိုႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပုလင္းထိန္းခြက္ ၁၃ ေနရာ တစ္သွ်ဴးဘူးဆံ့သည္အထိႀကီးမားေသာ ဒက္ရွ္ဘုတ္ေအာက္ရွိအကန္႔ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းႏွစ္လုံးကို ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ထားရွိႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာအကန္႔တို႔ပါရွိသည္။

 

(က) ေခါင္းအေပၚဘက္ရွိ အကန္႔ငယ္
(ခ) ေနာက္ခန္းရွိ အကန္႔ငယ္
(ဂ) ဒက္ရွ္ဘုတ္ေအာက္ရွိအကန္႔
(ဃ) ထိုင္ခုံေက်ာဘက္အိတ္

လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ထိုင္ခုံအခင္းအ က်င္း

လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ထိုင္ခုံအခင္းအ က်င္း

ဝန္အေျမာက္အမ်ားတင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္ခုံမ်ားကို စီစဥ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွည္လ်ားသည့္ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေနရာပိုဆံ့ံေစ
ရန္ႏွင့္ အထုပ္အပိုးထည့္သည့္ေနရာကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ဒုတိယတန္းႏွင့္တတိယတန္းထိုင္ခုံမ်ားကိုေခါက္ထားႏိုင္သည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏ထိုင္ခုံမွာလည္းေနရာက်ယ္ဝန္းၿပီး
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေမာင္းႏွင္သြားလာရာတြင္ ပိုမို၍သက္ေသာင့့္သက္သာရွိေစသည္။

အေနာက္တံခါး

အေနာက္တံခါး

အေနာက္ဘက္တံခါးကို က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းႏွင့္ ျမင့္ျမင့္ဖြင့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုန္တင္၊ ကုန္ခ်ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။

Close

ကားအတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းပုံစံအေတြးအျမင္ကို အရည္အေသြးျမင့္အနားသတ္မ်ားႏွင့္အတူ အထက္တန္းက်က်ျဖင့္ ခံ့ထည္ေသာပုံစံျဖစ္ေအာင္ပုံေဖာ္ထားသည့္အျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္ခုံမွာေခတ္ဆန္ဆန္ ႏွစ္ေရာင္စပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တက္ႂကြလန္းဆန္းၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။