TOYOTA စိတ္ကူးအိမ္္မက္ကား အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲ ဆိုသည္မွာဘာလဲ။

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ Toyota စိတ္ကူးအိမ္မက္ကား အနုုပညာၿပိဳင္ပြဲ (Toyota Dream Car Art Contest) ကိုု တိုုယိုုတာေမာ္ေတာ္ ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမွ စီစဥ္က်င္းပသြားပါမည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ေသာ  အႏုုပညာၿပိဳင္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤၿပိဳင္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၎တိုု႔၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္ကားမ်ားကိုု ေရးဆြဲေစျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကား ေလာကအေၾကာင္း အေတြးအေခၚမ်ားကုုိ မွ်ေဝခံစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၄ ခုုႏွစ္မွစ၍ စိတ္ကူးအိမ္မက္ကား ၿပိဳင္ပြဲကိုု တိုုယိုုတာေမာ္ေတာ္ ေကာ္ပိုုေရးရွင္း၏ လူမႈေရးပံ့့ပိုုးမႈအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအျဖစ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုုဆိုုရင္ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္က ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုုင္ငံက ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနုုပညာလက္ရာေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါးတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
Toyota Dream Car Art Contest ကိုုျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွာ စတင္ေၾကညာေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္လက္ရာမ်ားကိုု ၂၀၂၀ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုုးထားၿပီး တင္သြင္းႏိုုင္သည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉ ၀၀၀ တန္ေၾကးရွိ ၂၀၂၀ တိုုက်ိဳအိုုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကိုု ၂ ဦးတက္ေရာက္ႏိုုင္ေသာ အထူးဆုုႀကီး အပါအဝင္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဆုုလက္ေဆာင္ေတြကိုု ရႏိုုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။

လူတိုုင္းသည္ ၎တိုု႔၏ မျဖစ္ႏိုုင္မႈကိုု စိန္ေခၚၿပီး လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုုင္ခြင့္ကိုု ခံစားကာ အားလံုုးပါဝင္ႏိုုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖန္တီးမ႕ႈကိုု ပံ့ပုုိးရန္ တိုုယိုုတာသည္ Start Your Impossible (SYI) ကိုု အသစ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ SYI  သည္တိုုယိုုတာ၏ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ မိတ္ဖက္ျဖစ္တဲ့  အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အိုုလံပစ္ေကာ္မတီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ပါရာလန္းပစ္ ေကာ္မတီ၊ “မျဖစ္ႏိုုင္ျခင္း” မ်ားကိုု အဆက္မျပတ္စိန္ေခၚေနေသာ အိုုလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလန္းပစ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္တိုု႔၏ တိုုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓါတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အားတက္ေစခဲ့ပါသည္။

တိုုယိုုတာအိမ္မက္ကား ၿပိဳင္ပြဲ သည္ SYI စိတ္ဓါတ္ကိုု ပံုုေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အႏုုပညာတြင္ သူတိုု႔၏ "မျဖစ္ႏိုုင္ျခင္း" ဟူေသာ ပန္းတိုုင္မ်ားကိုု ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။ Toyota သည္ DCAC ပန္းခ်ီဆြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု စာသင္ေက်ာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုုမိုုစည္းလံုုးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကိုု ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။PRIZE FOR NATIONAL CONTEST WINNERS
အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ (၃) အုုပ္စုုစီမွ အနိုုင္ရရွိသူ (၃)ေယာက္ကိုု ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (စုုစုုေပါင္း ၉ ဆုု)


၁. အထူးဆုု ( ပထမဆုုရွင္ ၃ ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္အတြက္) 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ၀၀၀ ဖိုုးတန္ဖိုုးရွိ ၂၀၂၀ တိုုက်ိဳ အိုုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကိုု အလည္အပတ္ သြားလာခြင့္ (၂)ဦးစာ
အႏိုုင္ရရွိသူႏွင့္ အုုပ္ထိန္းသူ (၂)ဦးစာ ၂၀၂၀ တိုုက်ိဳ အိုုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ လက္မွတ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဟုုိတယ္၊
သြားလာစရိတ္၊ အစားအေသာက္မ်ား ပါဝင္မွာျဖစ္ပါသည္။


၂. ပထမဆုု ( အုုပ္စုု ၂ ခုုမွ က်န္ရွိေသာအႏိုုင္ရသူမ်ားအတြက္)

•                Nintendo Switch


၃. ဒုုတိယဆုု ( အုုပ္စုု ၃ ခုုလံုုးမွ အႏိုုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္)

•                Lenovo TAB 4 8


၄. တတိယဆုု ( အုုပ္စုု ၃ ခုုလံုုးမွ အႏိုုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္)

•                JBL Clip 3 Portable Bluetooth Speaker